Лакрал халкьуннал учаларду

Лакские пословицы и поговорки

Лакрал халкьуннал учаларду
Лакские пословицы и поговорки

Лакские пословицы

 • ЧIун ларгукун, ацци тIатIай, тIахIни гъагъай.
 • Шанан ччай акъа шанийн къаагьаннав.
 • Шану бивкIулул бачIир.
 • Шатлул куссия тIар: «БакI къадирчIарчан, чурх ппеллул ххарараятугу бави».
 • Я кьацIливу ккарччи, я ккарччай мурччи дакъуй.
 • Ярагъуннин гъан чув къакIулссар.
 • ЯхI бакъа дунияллийнияр лухIи гьаттал увгьуну хъинссар.
 • Анаварсса дуку анаварсса зузалар.
 • Ахттайнния бизанссия, ахттайнссаннун дуканмур духьурчан.
 • БарцIгумали вацIлувату ккашил буккан бай.
 • БурцIингу ттукку нисирал чуттуну чIалан бикIайссар.
 • Гьарахъалу щинай, инсан дук-ралийри ялапар хъанахъисса.
 • Дукралул паччахI ччатIри.
 • Дукра вилнугу, лякьа ттуллар-хха.
 • Дуркумур жуллар, лирчIмур щиллив къакIулссар.
 • Дуссаксса дуканну, дакъамур чIумал ци-бунугу хьунссар.
 • Дур-думунийн цIу бичлай, цIу бавкьумур канай.
 • Дукралул кьункьал уччайссар.
 • Дукралух – урцIул бакIрай, вирттавравух – махъа-махъ.
 • Дукъакай ттуккул зунтту къабитайссар.
 • Дюрхъу шинал – хамил гурга, къурагь шинал – хъалул сун.
 • Жура дуркумурди жунна дучIину лякъинтIисса.
 • Жунгу цичIар чан къархьунни, зунгу цичIар ххи къархьунни.
 • Кулпатравухсса дукра тIааьн-ссар.
 • Ккарччив мюрайх лархъун.
 • Ккашил къавхьуну, уччаврил кьадру къашай.
 • КкукъархIуну, тIааьн кIул къашай.
 • КIурчIулттуву щин къада-цIайссар.
 • Ккаччил мурад чу бивчIавур.
 • Лаччуву арулцIалва дару буссар.
 • Лякьазарайх лякьлулли рищайсса.
 • Лякьа ккашил хьурчан, ка хIарами шайссар.
 • МечIай чIатIиксса, чIатIуй къамаксса.
 • Нагь-ницIаву шашарчан, бивщу бягу нахIуссар.
 • ТтаркI дакъасса дикI къадикIайссар.
 • Ухсса увккун – дулун багьавив, ххувсса увккун зеххивив къакIулли.
 • Уччиннин дугу дуки, гьухъал наннин зугу зузу.
 • Ххютту дачIраний бакI гъав лагайссар.
 • ЧчатI бивкIссания ккарччив лякъинссия.
 • ЧчатIул дус ччатIущал лагайссар.
 • Чил ччатI кьурчIиссар.
 • Чил пулавнияр жула лархьхьунакьлихун ини хъинссар.
 • Яручу шашаннин къа-ацIайссар тIар, лаккучу шашаннин ацIайссар тIар, дякъиннин къаацIайссар тIар.
 • Ав цал бивчIайссар, авчи кIила ивчIайссар.
 • Алттуйхсса сси ттуккуйх лахълай ур.
 • Арнища хатIа къашайссар, зунттуща хатIа къашайссар, инсаннащар хатIа шайсса.
 • Аццимур тIартIунни, тIахIнимур гъаргъунни.
 • Архмур тIутIи ятIулну чIалан дикIайссар.
 • Аривмур тIутIигу ххуйну чIалан дикIайссар.
 • Аьвхьхьусси ябарчан – кьацI нацIу шайссар; хьюлу ятин ябарчан – мурччив ятIул шайссар.
 • Бияй ккаччин ххуллу илкинссар.
 • Бургъил хъирив барзгу лаяйссар.
 • Бургъийгу ттангъри дуссар.
 • БувцIу варакъувун щин къадутIайссар.
 • Биттун къаз биривну бур.
 • Вила бавцIуний чин оьбала мабара.