Тег: Балхар

Личности Лакии
Бархъаратусса МухIаммадаьлиев МухIаммадаьли

Бархъаратусса МухIаммадаьлиев МухIаммадаьли

Дагъусттаннал ттеркьукьи хьусса Бархъаллал шяравалу щаллагу дунияллийх художествалул...