Хъуслий барачат бишаврил сававру

Как увеличить благодать в заработке?

Хъуслий барачат бишаврил сававру
Хъуслий барачат бишаврил сававру

Как увеличить свой удел и баракат в уделе?

Хъунасса аьлимчу, дурккучу Абулайслул увкуссар: «Цума инсаннал лавхьхьурив арулва махъ, му инсан икIантIиссар Аллагьналгу малаиктуралгу хьхьичI даража лавайну, ва Аллагьнал мунал бунагьру багъишла битантIиссар, гай бунагьру хьхьиривусса хьаманияр чIявусса бухьурчагума.

Вай махъру лавхьхьуманан кIулхьунтIиссар Заннайн мютIийшиврул нахIушивугу. Мий махъругу:

 • Ци-дунугу дуллай айивхьусса чIумал «Бисмиллагьи-ррахIмани-р-рахIим» учаву.
 • Дуллалимур къуртал дувайхту хъирив «АльхIамдулиллягь» учаву.
 • Аьркин бакъасса махъ мазрайн бучIайхту «Астагъфируллагь» учаву.
 • Ци-дунугу дуван дакIнин багьсса чIумал «Иншааллагь» учаву.
 • Хъин бакъасса заращал хьуна акьирча «Ля хIавля ва ля кьуввата илля биллягьил аьлийил аьзим» учаву.
 • Цала ялун бала бучIарча «Инна лиллягьи ва инна илайгьи ражиоьн» учаву.
 • Хьхьувай бикIу, дяхтта бикIу цалва маз «Ля илягь илля Ллагь, МухIаммад расулуллагь» тIий битаву.

Ялагу аьлимтурал увкуну бур: «Арулва аьмал буссар инсаннал гьав чанна лахъан дувайсса:

 • Эбадатраву дакI марцIшиву;
 • Нитти-буттайн мютIийну, вичIи дирхьуну икIаву.
 • Мачча-гъаннащал авкьуну икIаву, миннал хьхьичIсса буржру биттур баву.
 • Бунагьру буллай цала оьрму зия къабаву.
 • Цала гьавасрал хъирив къаачаву.
 • Дуллалисса тIааьт-эбадат хъинну ялув авцIуну даву.
 • ЧIявуну Аллагьнал цIа кIицI лагаву».

Барачат чан байсса аьмаллу

Инсаннал хъус-маэшатраву барачат чан байсса аьмаллу:

Бунагьру баву, щялмахъ бусаву, кIюрххил баргъ букканнин шанашаву, кIачIану шанан утту ишаву, кIачIану хIажатханттувун уххаву, щин ялув хьуну унува дукра дукаву, щяв багьсса ччатIул касакирттах баччибакъашиву даву, лаччул ва чимусрал ккиртту ччуччаву, аццух цIинцI дахьлахьаву, хьхьувай цIуши буклакаву, хъунив хьуминнал хьхьичI хIурмат-адав дакъа заназаву, нитти-буттайн цIа увкуну оьвчаву, дархьусса цIинцI къатлувура кьадитаву, дири-дирирмуних ягу кьяртрах ккарччив марцI дуллалаву, бухкIуллуву щяикIаву, аьрщарай кару шюшлашаву, бухкIуллуйн чул бивщуну ацIаву, чурххай дунура янна дуруххаву, чурххайсса янналух лажин лишаву, къатлуву ххялцул чухъри кьадитаву, чаклил хIакъираву баччибакъашиву даву, хIажатханттуву чаклин иссаву, кIюрххил чаклил хъирив ччяни мизитрава увккун лагаву, кIюрххил ччяни базаллувун лагаву ва махъ чIалну базаллува зана икIаву, цала оьрчIан къаххуйсса дуаь даву, уф увкуну чирахъ лещан баву, дукра дусса тахIни-кIичIу ялун зад диян къадурну кьадитаву, нитти-буттаха ххуйсса дуаь къадаву, гъавгъсса кьаламрах чичлачаву, лялуя ларайсса янна щяивкIун лаххаву, лялуя яларайсса янна авцIуну лаххаву.

«Танбигьул-гъафилин» ва «Тяълимул мутааьлим» тIисса луттирдава