Хушаф – чассаг ва накI

Хушаф – нахIусса, чурххан хъинсса ва сайки циняв аьрабнал хIукуматирттай машгьурсса хIачIия дур

Хушаф – чассаг  ва накI
Молоко с финиками - бодрящий напиток

Хушаф – чассаг ва накI

КIюрххила му хIачIарча чурххавун энергия, гуж бучIайссар. Ттизаманнайсса энергетикирдан кIанай хIачан бучIисса, зарал бакъасса хIачияри.

Хушаф дан хъинну бигьассар

Аьркин хьунтIиссар 1 литра накIлил, 25-30 чассаг ва цIил къеппи. Ца-цавайннал миннувух качар ва ваниль хIала бувай, амма ттухь цIуххирча, ми аьркин бакъассар, чассаг укунмагу нацIусса бунутIий.

Хъуварду бувксса чассаг кIункIурдувун бивчуну, ялун накIгу дуртIун, цIарай бишайссар. Щаран дикIайхту цIу хъинну лагь дурну ялагу 6-7 минутIрай шахьайссар. Му чIумал накIлил ранг даххана хьуну, чаннасса михакрангирайн кIура даянтIиссар. ХIадурсса хIачIия дякъин дитайссар, яла блендердануву дищун дувайссар.

ХIачIайссар чансса гъелину дуруна ягу холодильникраву дякъин дурну. Хъунмасса хIаллай дитарча, хушафрал тIин мороженоялул кунмасса хьунтIиссар. Хъунмасса хIаллай диртссаксса тIин нахIу шайссар.

Ва хIачIиялул кIивагу бутIул инсаннал чурххан мюнпат гьарзассар, цивппагу Кьуръан-хIадисирттаву кIицI лавгун буссар. Ибну Аьббаслул увкуну бур:

«МухIаммад Идавсин [саллаллагьу алейгьи ва саллям] яла ххирамур хIачия накI дия» (Абу Нуаьйм).

НакI – витаминнал щаращир. Муниву фосфор, витамин Д, магний, кальций буссар. НакIливу дуссар инсаннал чурххал циняв тIалавшиннарду щаллу дувансса аминокислотарду.

Чассаг тIурча, аьламатсса, чурххавун гуж бутIайсса, чIярусса цIуцIавурдая буруччайсса ахъулсса хъанай дур. МухIаммад Идавсил [саллаллагьу алейгьи ва саллям] маслихIат бувссар къюкIлил цIуцIавурдан даруран чассаг канарча хъинссар куну. 

Муниву къюкIлил ва туннурдал къашайшивуртту хьун къадитайсса калий гьарзассар. Ттизаманнул медициналул аьлимтурал тасттикь буллай бур кьинилун ца чассаг ва ца исттикан накIлил биял шайшиву инсаннал чурх буз буван.

Зувагу дувара хушаф – нахIусса ва чурххан бузсса хIачIия. КIинттул мунил зу гъели бувантIиссару, дякъин дурну хIачIарча гъинттул дюхлул бувну рахIат буккан бувантIиссару. 

АМИНАТ АЬЛИЕВА.