Алжаннул къапурду

Уважению и любви к родителям в Исламе придается огромное значение. Уважайте и любите своих родителей.

Алжаннул къапурду
Алжаннул къапурду

Алжаннул къапурду

Исламрал динналул ккаккан бувмур биттур буллалисса инсаннал цува дунияллул ва Ахиратрал талихIрайн тIайла уллалиссар. Динналуву ккаккан бувну бур инсаннан цалва оьрмулуву хьуна бакьин бюхъайсса гьарца ишираву буван аьркинмур.

МухIаммад Идавсил [саллаллагьу аьлайгьи ва саллям] увкуссар:

«Нину-ппу рязи бувайманан Алжаннул къапурду тIитIайссар», - куну.

Кьуръандалуву чIявусса аятру буссар нитти-буттаха хIурмат буван аьркиншиву бусласисса. Гайннаха аякьа дувайма ва гай рязи бувма Алжаннавун уххантIиссар, дунияллийсса оьрму лахъи хьунтIиссар, хъус-ризкьигу чIяву хьунтIиссар, куну бур. Цалва ниттиха ва буттаха аякьа дувайсса оьрчIан гьарца шаттираву Аллагь Тааьланал кумаг бувайссар, гай марцIсса, тIайласса ххуллийн тIайла бувайссар, оьрмулувусса захIматшивурттугу бигьа дувайссар. Нину ва ппу рязи бавриву дуссар Аллагь Тааьланал рязишиву.

ОьрчIал цалва нитти-буттал хьхьичIсса буржну хъанахъиссар

 • Гайннал буюр бувсса гьарца зад биттур баву, диндалийн къаршисса бакъахьурча;
 • Мудан гай рязи буван хIарачат баву;

 • Гай бувххукун лавай изаву;

 • Нанисса чIумал гайннаяр хьхьичI къабачаву;

 • Гайннал чIарав чIу лахъ къабаву;
 • Гайнная ихтияр къаларсун сапарданийн къауккаву;

 • СсавучIав гайннай аьй къадаву;

 • Гайннах оьккину, рязи акъа къаургаву;

 • Гай ливтIукун, гьаттардийн зияратрайн занай, ххуйсса дуаь дуллалаву;

 • Гайннаха садакьа баву;
 • Гайннал хIурмат бувайсса, гайннан ххирасса инсантураха хIурмат-аякьа даву;

Ца инсаннал ХIасан аль-Басринахь цIув-ххуссар, нитти-буттаха хIурмат баврия. Ганал увкуссар:

«Ниттиха ва буттаха хIурмат баву цири учирча, му хъанахъиссар вичIара дусса хъус гайннал цIаний сахаватну харж даву ва гайннал буюр бувмур биттур баву, Аллагьнал буюр бувмунин къаршисса бакъахьурча».

Аллагьнал жунма кумаг буваннав нину-ппу рязи бувну, миннайхчIин Заннал рязишиврул даражалийн биян.