Ххира бувара зулва оьрчIру, обнимайте и ласкайте своих детей

Циванни МухIаммад Идавсил ﷺ оьрчIру ххира баврих хъуннасса къулагъас дувайсса диркIсса?

Ххира бувара зулва оьрчIру, обнимайте и ласкайте своих детей
Ххира бувара зулва оьрчIру, обнимайте и ласкайте своих детей

Цаппара ниттихъул, аму дадахъул бикIай ччя-ччяни ппай тIий ххира буллалисса оьрчIру хъиннува ттюнгъасса, душвараха лавхьхьусса шайссар тIий. Амма, махъ ппурттуву аьлимтурал дурсса тIитIаларттал тасттикь буллай бур ппай тIий оьрчIру ххира-ххуй буллан аьркиншиву, муния оьрчIал оьрмулун хъунмасса хайр хъанахъишиву. 20-30-хъул шиннардил хьхьичI оьрчIру укун тарбия баврихсса бургаву цамур дикIайва.

ЦIана тIурча, оьрчIал психологтал ва педиаторталгу оьрчIру ттюнгъану тарбия баврицIун бакьлай бур. Ниттил ппай тIутIисса чIумал, оьрчIал няраву чялиш дуккайссар оьрмулун хайрсса гормонну: депрессия хьун, пашман-къума лаган къаритайсса серотонин тIисса ххаришиврул гормонну, цIу-цIусса сиптарду, суккушиннарду дуллан гъира бутайсса дофамин тIисса гормонну, нитти-буттахух, уссур-ссуннахух, гъан-маччанахух лаган буллалисса, миннахсса ччаву рутла тисса окситацин ва къюкIлил тагьар къулай дуллалисса адреналин гьарза шайссар.

Инсаннал чурххаву цумур бухьурчагу ца асар хIасул шавриву гьуртту шайссар азарвахъул нервардал клеткарду. Мяйжаннугу исват хьунни, ххари-хъиншиврул асардая инсаннал чурххан хъунмасса хайр-мюнпат бияйшиву. Нажагьлий оьрчIан цIунцIия хьусса чIумал: «Нану, ххазинай», – куну, ппай увкуну, ттюнгъану жуав дурсса чIумал, хIатта цIуцIима хъин шайссар. ОьрчIайн ппай тIутIисса чIумал, ниттия оьрчIайн лахълай бур цаппара цIуцIавурттая буруччинсса иммунитет цIакь дуллалисса бактериярду. Ниттил ппай тIий ххира буллалисса оьрчIаву бизлазиссар талихIрайсса оьрмулул гьану. Ттюнгъашиву, иминшиву чан дурну тарбия бувсса оьрчIру хъуни шайссар цалва умудирттайн вих бакъасса, ташвишсса, цайминнаву къуццу буван сикъавсусса.

Агана жува бургарчан МухIаммад Идавсил ﷺ оьрмулуя чивчумуних, кIул хьунтIиссар жула Идавс ﷺ оьрчIал чулухунай цуксса иминсса ивкIссарив ва ми ччя-ччяни ххира-ххуй буллай ивкIшиву. Абу Гьурайрал رضي الله عنه ца хIадисраву чивчуну бур: «Аль-Акьра ат-Тамими тIисса адимина чIарав щяивкIун уна Идавсил ﷺ ппай тIий ххира увну ур цала душнил арс
ХIасан.

Аль-Акьрал увкуну бур: «Ттул ацIва оьрчI буссар, амма на миннайн цаннайнвагу ппай къаувкуссар». Идавсил ﷺ мунахгу урувгун куну бур: «Цайминнай цIими бакъасса инсаннан, тамахI бикIан къааьркинссар цайва цIими буваншиврийн (аль-Бухари).

МахIатталсса зат бур, гормонная хавар бакъасса заманнай, 1500-хъул шиннардил хьхьичI, МухIаммад Идавсил ﷺ оьрчIру иминну, ттюнгъану ххира буллай тарбия баврих хъуннасса ургъил диркIшиву.