Гъан хьунни жучIанма мубараксса барз

Стихотворение на лакском языке про месяц Рамадан

Гъан хьунни жучIанма мубараксса барз
Гъан хьунни жучIанма мубараксса барз

Стихотворение на лакском языке про месяц Рамадан

Гъан хьунни жучIанма мубараксса барз
Лавсун най цащалва Заннал рахIматру.
МарцI уккан цIу лаган оьрмулул ххуллий 
Чанна хьун, дуцIин дан дакIру нурданул

Замарду дургьуну ккаши мякь бухIан.
Заннал ххуллий данну ххуйсса ниятру.
Буллай бивкI бунагьру кьабивтун гьан бан 
ДакI марцI дан ххуй буван аьмал-хасият. 

Хьхьувай був таравихI Зал рязий ансса 
Зама итаракьин циняв бавтIусса 
Лагма лавгун циняв ца кунма хьусса 
Рамазан мубарак жунма ххирасса. 
 
Дугьа уссу зама Рамазан гьан ба 
Тти мунин биявив жунма къакIулли 
Заннал цIими къавщун барз гьан буварча 
Яла ссайн тамахIрай занай икIанна. 
 
ЩайтIаннул ххуллурду лавкьун буссарча 
Хъинмунин ххуймуннин кIункIу хьун чIунссар
Заннал ххуллу бугьан тти бигьа хьуссар.
Зана икIу вила идавсил ххуллийн.

Автор: Сулейманов Муса