Зумаритавал ссахI буккаврил баян

Выплата закатуль фитра в месяц Рамадан. Как нужно выплачивать закатуль фитр?

Зумаритавал ссахI буккаврил баян
Зумаритавал ссахI буккаврил баян

Зумаритавал ссахI

Хъус марцI дуван хъуслий закат ялув бувсса кунма, чурх марцI буван, зумалувусса диялдакъашивуртту кIучI дуван, зума АллагьначIа кьамулну лякъин, зумаритавал ссахIгу ялув бувссар. Инсаннал дургьусса зума лухччи-ссавнил дянив дарцIуну дикIайссар, ссахI букканнин ссавруннайн къалахълай.

ФитIрулул ссахI буккан ялувссар гьарца бусурманчувнаяту – чIивисса икIу, хъунасса икIу, зума дургьусса икIу, къадургьусса икIу, зумаритаврил байрамрал хьхьунугу кьинигу цалагу, цалва кулпатралгу дуркуну, ххишала шайсса хъус дусса ухьурча. Мукунма, цайва нафакьа ялувминнаятугу буккан ялувссар – кулпат-щарсса, оьрчIру, нину-ппу.

Му ссахI ялув шайссагу байрандалул хьхьуну баргъ лавгукунни. Мунияр махъ ивкIуманаятугу, мунияр махъ бувсса оьрчIаятугу буккан ялув бакъассар.

СсахI буккайнигу ният дуван аьркинссар: «Ният дуллай ура на фаризасса фитIрулул ссахI буккан ттухлува (щарссанихлу, оьрчIахлу, цама пурман (ихтияр) лавсъсса инсаннахлу) хъунасса Заннан Аллагьу акбар» – куну.

намерение на выплаты закатьль фитра досрочно

намерение на выплаты закатьль фитра своевременно

Балугъ къавхьусса оьрчIаятугу буттал ниятрайну буккайссар.

Ппу акъахьурча цама валийнал нийятрайну букканссар. Мугу акъахьурча цаманал щил бунугу буккан бучIиссар. Ппу акъасса чIумал, оьрчIаяту ниттил буккангу бучIиссар. Щарссанил, лас шава акъасса чIумал, мунал хъуслияту, циятува ссахI буккангу бучIиссар, мунал изну бакъанугу. Щарссания изну бакъана ласнал буккангу бучIиссар.

Хъунав хьуманал цама вакил увангу бучIиссар цаятува ссахI бичин пурман буллуну. Вакилналгу мунаяту буккан куну ният дурну букканссар. Баргъ лавгун махъ, эдрал чаклия букканнин буккавугу суннатссар, махъун къабувтун. Зумаритавал байранналул кьининияр махъун бутангу хIарамссар.

Бутарча, мугьлат бакъа хъирив лахъанссар. Му кьинива бачIингу ялувссар махъун къабувтун. ХIатта, байранналул чаклийн гьаннин бачIавугума хъинссар, ссахI буккансса зад дакъасса мискиннал миннуя букканшиврул. Му буккайсса ссахIгу мукьва мюътадилсса адаминал кIияма лагайсса ссахIри, цуппагу Идавсил, аьлайгьи салям, заманнаву буклай бивкIсса. Мунил кьадар кIул хьурча, муксса букканссар. КъакIулхьурча, мунияр ххихьунну букканссар, чан къахьунну. Цуппагу бакIлахъру дувайсса задрая букканссар: лачIая, увая, хъалуя, шагьнал лачIая, ппиринжрая, шимия, чассагуя, тIутIуя, мукунма цайми бакIлахъру дувайсса задирттаятугу буккайссар. Амма гьарумуния: иния, иникIмалия буккан къабучIиссар. Цамур арцу-мусий, хъус дулунгу къабучIиссар жула мазгьабрай. Мугу му шинаву цува усса шагьрулий, шяраву чIяруну дукаймуниятур буккан багьайсса.

Масала: лачIа чIявусса букайсса щар духьурча, цала ци канай унугу, цамуния буккан къабучIиссар. У чIявуну букайсса духьурчарив, лачIая буккан бучIиссар. ХIала-ккалассаннуятугу буккан къабучIиссар. МарцIну цавай бикIан аьркинссар.

Масала: чявхълия буккан къабучIиссар, цаллара аьдат даин мукун бугьайсса духьурча дакъа. Му чIумаллив буккан ххулду бур. Ягу минния цавайнния ссахI биял хьунну гьарза бувну буккангу бучIир. БачIи цавайнния бачIи цавайнния буккангу къабучIиссар. Му ссахI буккан яла ххирамургу, чири хъунмургу лачIари. ХIатта, чассагнияр, ппиринжнияр мий хъинссар, бакIлахъру дуван му хъинну тIий. Яла у, хъа хъинссар.

Му фитIрулул ссахIгу цува усса шяраву буккан ялувссар. Му щарнил мискинтурайх, закатрал агьулданийхгу бачIин ялувссар, хъуслил закат кунма. Микку закатрал агьлу бакъахьурча, му цува усса шяравун яла гъанмур щар цумур дурив ххал дурну, му шяравусса мискинтурайх бачIинссар. Шамуннаяр чанссаннан булунгу къабучIиссар.

Ца ссахI чIявуссаннан буллуссаксса хъинссар. Цайминнавух хIала бивчуну бачIирчагу цаннан-кIиннан буллуну яла къабагьайссар. Му фитIрулул ссахI дурусну, кьамулну яла багьансса куццуй бугу бувккун, багьайсса куццуй багу бавчIусса адаминан ацIра хъиншиву дуссар, бунагьрая марцI шайссар, цIарая тархъан шайссар, гьаттавату иминну уккайссар, ссиратIрайх пар куна лахъайссар, хъиншивурттугу шайссар, Идавсил, аьлайгьи салям, шафааьт бияйссар, Алжаннул агьлу шайссар, бувсса аьмал кьамулну лякъинтIиссар, зумалувун дагьсса нукьсаншиву, карчIаншиву мунийну дарзуну кьамулну шайссар.

Насихlатуль-аьвам луттирая

Редакциялул чулуха

ЛачIайну ссахI буккан захIмат хъанай бухьурча, Имам Абу ХIанифанал мазгьабарайн бувну, арцуйну буккан ихтияр дуссар. Абу ХIанифанал мазгьабрайн бувну, ца ссахI 3 кило ва 700 гр хIисав бувайссар. Арцуйну буклай ухьурча, нийят дуванссар: «На ният дував фаризасса зумаритавал ссахI Имам Абу ХIанифанал мазгьабарайн бувну арцуйну буккан ттухлува (ягу щарссанихлу, оьрчIахлу, цама пурман лавсъсса инсаннахлу) хъунасса Заннан Аллагьу акбар» – куну.