Алжаннул агьулданул аьмал

Поступки приводящие человека в рай

Алжаннул агьулданул аьмал
Алжаннул агьулданул аьмал

Какие поступки приводят человека в Рай?

Алжаннавун уххан лайкь хьуншиврул, чара бакъа ляличIину чIярусса эбадат-тIааьтру дуллан аьркиншиву дакъассар

КIулсса зад бур, Аллагьнан яла ххирама инсан – аьмал-хасият хъинсса дума ушиву.

Бувсун бур, ца кьини МухIаммад Идавс, саллаллагьу аьлайгьи ва саллям, ва мунал асхIабтал мизитраву бусса чIумал, Идавсил, саллаллагьу аьлайгьи ва саллям, увкуну бур: «ЦIана шивун уххантIиссар щак бакъа Алжан нясив хьусса инсан». Циняв асхIабтал мизитрал нузах бурувгун ялугьлан бивкIун бур, му талихIрал заллу цуривав тIий. Цавай бивкIун бур ухханссар МухIаммад идавсил, саллаллагьу аьлайгьи ва саллям, хьхьичIунсса асхIаб, тIисса пикрилий, вайми бивкIун бур чIявусса чакру, эбадат дувайма уххансса ххай.

Амма мизитравун увххун ур, цала усругу канил дургьуну, чаклин иссаву дурну атил хьусса янналувухсса адимина. Му ссалчIав вайминнаяр хьхьичIун увксса, ляличIисса гьунар бусса инсан къаивкIун ур. АсхIабтал махIаттал хьуну бур, цири ванал дувайсса, Алжаннавун уххан нясивну бухьурча, тIий.

Гьунттимур кьинигу гава куццуй Идавсил e увкуну бур, цIана Алжаннул инсан уххантIиссар, куну. Ялагу гава асхIаб увххун ур. Шамулчинмур кьинигу мува иш хьуну бур.

Му аьжаив бивзун, Аьбдуллагь ибн Аьмр, разияллагьу аьнгьу, тIисса асхIабнал пикри хьуну бур га адиминал ци аьмал бурив ххал буван, Алжаннавун уххан лайкь хьунсса.

ЦIан ларкьукун, Аьбдуллагь ганачIан лавгун ур. «Ттул буттащал къалмакъал хьуннича, вичIава хьхьу дутан ити», - куну бур. «Ухху» - куну бур ваналгу. Ми кIиягу къатлувун бувххун, ихтилатгу бувну, дукрагу дуркуну, хьхьудядирзун махъ тагьажжуд чакру бувну бур. Яла чани хъяхъя тIун диркIукун, кIюрххил чак буван мизитравун лавгун бур. Амма Абдуллагьлун, разияллагьу аьнгьу, къабувчIуну бур ссахлурив га асхIабнан Алжан нясив бувсса.

Му куццуй, ялагу кIира хьхьуну Аьбдуллагь, разияллагьу аьнгьу, ганачIа гьантта ивкIун ур, амма цукунчIавсса личIишиву хIисав хьуну дакъар.

Шамулчинмур кьини Аьбдуллагьлул увкуну бур: «Валлагьи, ттул буттащал цукунчIавсса ххаххавугу къархьунни, амма цаппара гьантрал хьхьичI Расулуллагьнал e жухь увкуна цIана мизитравун Алжаннул агьулланувасса инсан уххантIиссар, куну. Му чIумал ина увххунав. Мукунма увкуна гьунттимур ва саранумур кьинигу. Мунияту на уссияв вил хъирив авцIуну, ина цукун яхъанай, ци дуллай урав ккаккан ччай. Амма ттуща цичIав кIул буван къавхьунни. Мунияту, бусикьай вайминнал къадувайсса ци тIул дувара ина?»

Ваналгу увкуну бур: «Вай шанма гьантлий вин ккавкмур бакъасса, цамур личIисса аьмал на къабувара», - куну. Аьбдуллагьгу, разияллагьу аьнгьу, ганахь барчаллагьгу увкуну, гичча авчуну ур. Шанма-мукьва ша бувайхту, танал оьвкуну ацIан увну ур: «Аглан хьу, буссарча ттул ца аьмал», – куну, – «Гьарца хьхьуну утту ишиннин на учара: «Я Аллагь, хIакьину ттун щил-бунугу зарал биян бувну бухьурча, на му багъишла итав». (Цамур хIадисраву увкуну бур: «Ттул дакIниву цаягу инсаннал чулухуннай оьхIалшиву, хIусутIшиву, дакIмяшшиву дакъар».)

Вай махъру бавну Аьбдуллагь ибн Аьмрдул, разияллагьу аьнгьу, увкуну бур: «Мури цайминнал къабувайсса аьмал, мунилла ина Алжаннавун уххан увсса!», - куну.

Аллагьнал кумаг буваннав жунмагу МухIаммад Идавсиха, саллаллагьу аьлайгьи ва саллям, ва ганал асхIабтураха лавхьхьусса давуртту дуллан, гайннал ххуллийх бачин. Амин!