Дибирхъал Асадуллагь

Дибирхъал Асадуллагь увну ур 1888 ку шинал Лаккуйсса Убурдал шяраву, МухIаммад Убринал наслул кулпатраву

Дибирхъал Асадуллагь
Дибирхъал Асадуллагь

Асадуллагь из села Убра Лакский район

Ганал буттал, ХIажибуттал хIарачат бувну бур арс дуклаки уван. Га дуклай ивкIун ур Ххутив, Арчиял ХIасаннучIа, Щангъав Рапи-ХIажиначIа, ГьунчIукьатIув, Ссугърахь, КIудалив, Бюхттив, Буртанайлив. Буттал ца акъа акъасса арс дуклаки уван цуксса хIарачат барчагу, га ци-дунугу дурну шавай зана шайсса ивкIун ур. Ахирданийгу арснаяр ппу ххув хьуну, Асадуллагьлун дуккаврих гъира багьну бур. Га дуклай ивкIун ур Кьукуннал мадрасалувугу. Яла къуртал бувну бур Щурагьсса мадраса.

Луттирдахсса гъира Асадуллагьлун щала оьрмулухун ливчIун бур. Цува хъуна хьусса чIумалгу, диндалул луттирдал хъирив га лагайсса ивкIун ур Ташкантлив, Къазаннайн, Самаркьандрайн ияннин. Арцу аьркин хьуний цала ятту-гъаттара баххайсса бивкIун бур.

Аьрзарду

Амма шяравусса инсантал ганая аьрзарду буллай бивкIссар Гъумукун. Ца кьини Гъумучату най бивкIун бур му угьан. Асадуллагьлун багьссар шярава лихъан. Мадарасса хIал бувссар Аьрасатнаву личIи-личIисса шагьрурдайн занай, угьан къаацIлай. Ахирданийгу Асадуллагь увгьуну Ссивирлив гьан увссар, цала шяравусса хъу-лухччи, ризкьи, мащигу зерххуну. ТтарацIсса къалмуйх цIугу щуссар, МухIаммад Убринал чIумал бивкIсса мадрасалуву мактаб тIивтIуну тIий. КIилчингу Асадуллагь увгьуну ацIра шинай лагерданин Архангельскалийн гьан увссар.

ХIажи-Муса-хIажи

Гиккусса оьрму хъинну жапасса, бухIан къашайсса бивкIун бур. Асадуллагьлун кьаст хьуну дур цанма бивкIу лякъин. Мукунсса пикрирдай, мурхьру ххуку буллалини вацIлувунай куртI хьуну ур. Микку Асадуллагьлул хьхьичI сагъсса куна авцIуну ур кIяласса чIирттаращалсса Кьукуннал мубарак ХIажи-Муса-хIажи.

Ганал увкуну бур: «Ссавур дува, ттул арс, чIал къавхьуну бигьашиву хьунтIиссарча», - куну. Цала дуван ччай ивкIсса тIулдания Асадуллагьлун нач хьуну дур. Ганал нину ПатIу тIурча, дирчIаннин ялугьлай диркIун дур ца акъа акъасса арснах. Арсгу къаккавккун диркIуну дур. Дуснакьгу лавхъун, кIяла чIиригу бивтун, Асадуллагь Стерлитамак тIисса шагьрулий уссал усттарну зун ивкIссар. Яла миккун бучIан бувссар цала кулпатгу. Гикку ххюра шингу дурну, лавгссар Азирбижаннал Кьуба тIисса шагьрулийн.

Асадуллагь-эфенди

Асадуллагьлун кIулну бивкIун бур чIявусса мазру, диндалул элмурду дакъасса, цайми элмурдугу кIулну диркIун дур. Гьарнащал ихтилат ганал аькьлу-кIулшилуха лавхьхьуну бувайсса бивкIун бур. Ца чIумал аьркин хьуну ур диндалул ххуллу ххуйну кIулсса инсан. Микку лявкьуну ур Асадуллагь. Му цал увчIуну ур диндалул советравун. Яла увчIуну ур духовный управлениялул муфтийну Бакуй. Асадуллагьлул цIанил чIарав хIурматсса «эфендигу» бивхьуну бур. Бакуй Асадуллагьлул гьарцаннан хъинну кумаг бувайсса бивкIун бур, хаснува лакрангу.

Асадуллагь-эфенди чIумуя чIумуйн учIайсса ивкIун ур шяравун, гъанминнал ялун иян ва МухIаммад Убринал библиотекалийнгу ялтту уккан. ДакIнин бутлай ур медициналул элмурдал доктор Камаллул арс ХIусайн цала ниттиуссия Асадуллагьлуя: «Жун, оьрчIан, хъуннасса байран шайва щихачIав къалавхьхьусса инсаннал чIарав бацIан, ганащал гъалгъа тIун. Ттуйра хъару хьуссаксса асар шайва», - тIий ур.

Хъамалу лавгсса чIумал Асадуллагь щяв акъа утту къаишайсса ивкIун ур. ЩиятучIав махъа сситтуйну гъалгъа тIун къаикIайсса ивкIун ур. Шяравун увкIсса чIумал ниттил гьаттайнгума хьхьувай лагайсса ивкIун ур. Цала ккурчIав къауккайссия тIар.

Асадуллагь ккаккан ччими шаппайн бучIайсса бивкIун бур. Цала аьрзакарчитурая инсантал гъалгъа тIун бивкIукун ганал учайва тIар: «ЩяйтIаннул аьйкьин къаайсса цучIав къаикIайссар, гайгу бяйкьухьунссар», – куну.

Инсантал цайминная махъа гъалгъа тIисса чIумал, ганал учайсса бивкIун бур: «Асттагъфируллагь уча, гьарзат Аллагьнал канихьри дусса, гьунтти жула бакIрачIан ци бучIантIиссарив къакIулссарча», - куну.

Хъунав хьуну махъгу Асадуллагьлул бия тIар тIайласса чурх, жагьилний кунмасса марцIсса сиппатраву асландалул кунмасса яру ва марххала кунма кIяласса чIири. 1962-ку шинал август зуруй Асадуллагь накьлу хьуну ур.

Ганал цала арснахь аманат бувну бур Убринал чIарав уччара куну. Асадуллагь Лаккуйн лавсун, Убринал чIарав увччуну ур. Му уччин лавсун нанисса чIумал, Лаккуйн гъанминнащал архIал бувкIун бур мунал диндалул уссурвалгу. Мий мяйра кьинигу дурну лавгун бур махъунмай.