Лаккуятусса назмурдал ссайгъат

Стихи на лакском языке про маму, про родину.

Лаккуятусса назмурдал ссайгъат
Лаккуятусса назмурдал ссайгъат

Бавал аьпалун

Бусав дарвазалухьгу

Ттухъава тайнна ттигу
Ттуруллив най хIаллицIух,
На – ттаттахъал ахъуву
Хьхьути датIлай хьхьемавух.

Бавал оьрчIшиву ларгсса
Бюхттул цIияллал ххялчIай
БярабакIурдал рангсса
Шярлу бур шярайх буклай.

Ттаттахъал къатрал чIирттай
Дюхъаву кIяла тIутIал!
Тавханттул магъи дагьну
Абавхъсса кIаланнугу

Хханссар зиялун лавгсса
Зияратирттал мугьру.
Узданну бюхттулшиву
Ттаттахъал дарвазалул!

Авкьатсса чIирттал чIюйрду
КIучI шай ттуруллал хьуву.
Ттаттахъал къатрал чIирттай
Дюхъаву кIяла тIутIал!

Нузал къича, парчинну
Бувар букан сситтулгу,
ГъапI чин дурну нуз лакьин
ДакI диллай дакъар ттулгу.

Тай парчиннайх ва мярдайх
Лявкъунна нава ках тIий,
Бусав дарвазалухьгу,
Загьидатлул душра тIий.

Ттаттахъал къатрал чIирттай
Дюхъаву кIяла тIутIал!

стихотворение на лакском языке про маму

Бавах луглай бивкlра

ЦIувцIучарил къатрал някIсса дарвазай,
Баврав учакьай ттухь бава-буттахлу,
ЧIумул бювчIан бувсса чIирттай ка дизлай,
Бюхттул цIивгу лавхъра, валкIа тIий занай.

Бявкъусса мурчал ццихь чурххайн бур кьутIлай,
Бавахлу каш-куш тIий чIаракIлу чIалай.
Бакьин банма акъа, тана бавккуну
Буттал цала бувсса муххал бяшкIану.

Ларзулунгу бивра, къатравух бувкра,
Къазразанну занай бивкIра цIияллайх:
Бава дакъашиву кIулнугу буна,
Бавах луглай бивкIра цIан лакьинцIакул.

Бава дакъашиву кIулнугу буна,
Нузах буруглайнма, яру къабатIав,
Ларзнил магъул тталлу, чIивиний кунма,
Зунзулчаннал хьунийн ттуршийлва буккав.

Бавал бухсса тахлийх ках тIий, цIунцIу тIий,
Хьхьу рутав кIюрххилнин цIуру-кIурулий.
ЦIан-чаннаву гьанна Варсири-Арив,
БяшкIану бакьин бай аьрщарал хъирив.

Стихотворение про маму

Буца на, жегъирххуллуй

Буца на, жегъирххуллуй, цIунил буттал шяравун,
НякI-талатисса ссавнийн хъачIру щусса зунттавун,
Нуххарисса ххяллавух, кьаннайх, маршрайх, рахIавух,
Лаккуясса хIукъулул хьунийнсса дуланттавух.

Буца на, жегъирххуллуй, буттал къатлул бухкIуллийн,
Буттайн кунма, икрам бан яхIлий бавцIу къапулийн.
Гъидядизулул бургъил гъили дурсса нузкьунттив,
Нурданун лархъсса кунна, тамашалун ядишин.

Буца на, цIунил буца, лувчIинкъатлувун буца,
ЛувчIинний бавал чIуних чIувну мякь багьну бурча.
ЦачIун хьусса виримакь иттату итххяххарча,
Бавайн кунма, варакъуйн хъямала багьанхьува.

Буца на, хьхьичI бавкьуну, пачкъатлувун, ларзулун,
Бавал кIунттил дургьумур чIувин дан хъазамравун.
Хъювусса кIарттухь яла бавахь буса-учинмур,
Мурчал хьувун лявкIуну, бусланссара лув-ялув…

Патимат Рамазанова Илчи

***
Буттал къатлух мякьсса дакI
Дигьалаган дан ччива,
Пачкъатлуву щядиркIун,
Ппал дюхлай бава ччива.

Дуккайссарив абадлий
Ттул дакIнива, бакIрава
Лахъисса кIинтнил хьхьурдай
Ппал дюхлахисса бава!

Парх ритлай, дюхлай, дюхлай,
Дулукьайва, гьухь бюкьлай,
Ппалуя мюрш ттуруллал
БакIу-бакIурду буллай.

Пачливу бя пIякь-шякь тIий,
Нагу гурга гъурса тIий,
Бавамур лахърулуцIух
Ппалуяту чIюй буллай.

Буттал къатлух мякьсса дакI
Дигьалаган дан ччива,
Ца лахIзалийссарагу
Бава ппал дюхлай ччива.

Стихи на лакском языке

Хъунаьнттувалу

Ттун хъамакъабитай Хъунаьнттувалу,
Нава бюрчурдичIа бяйкьусса кьини:
ГъапI куну даркьуну ча-чунгу ттурлу,
Ццах бутлай бурангу бархан ав-ав тIий.

Шяравунсса ххуллу лякъин къахъанай,
Чят хьуну, тихунмай, шихунмай лечлай…
Циякьай чIюххайсса му лахIзалуву
Ттуйнма оьвтIий чуврив архний бавал чIу.

Бава хъирив дуркI ххай, чIунийн левчура,
Ттурулларисса ар пахъ дагьну дия.
Так чIарах нанисса ратIнил чIу бия
Бавал чIуний оьвтIий, ратIницIух хьу тIий.

Бярчру хьхьичI бавкьуну ратIницIух лавай,
ЦIан лакьиннин бувхра шяравун, шаппай,
«Ттуруллавух ххуллу ласай читIуй» тIий,
ИчIувами бия ттуяту цIардай.

Уттигу нажагьлий нава бяйкьирча,
Оьрмулул ттуруллал вив ласун бувну,
Бавай, вил чIу баяй ттуйнма оьвтIисса,
Кьаних нани щинал такьва хIаласса.

Таллагьий, гацIана дакI рахIат дуккай.
Агь, ттул ххира бавай, вил чIу ттун мудан,
ЦIаннал ччанакрурдай, мурчIисса хьхьурдай
Нава къабяйкьинсса чирахъну лякъай.

***
КIяла кIинтнил кьунттавун
НякIсса ссав гъапI куну дур,
НякI дараччилул рангсса
Бавал яру хьхьичIух бур.

Лекьру шай, ххяли дурцун,
Ххяллайгу бярчIу багьай,
Бава дакъа дуниял
Щалла лекьру шайсса дур!

***
Цалчинна на бувкIссагу
Бава дакъасса ЦIувкIрав,
БувчIлай бакъар кIанттугу:
Бяйкьуну багьссаравав?
ЦIаннал пардав палцI дайхту,
ЦIикIулла-БакIул хъачIгу
Бавал къаралти хханссар,
Ххануйн янна дичлайсса.

***
ТIунигьанав баргъ буна,
Дуниял къув-аьс тIий дур,
ЧIира ляхну чIаххувщар
Халича кьатI буллай дур.
КIюрххи-кьуннил цIияту
ХIура хьун ччан къабикIай,
Бавал лугъатсса чIуний
ЧIаххувщар гъалгъа тIийни.

***
КIюрххияцIа ларчIун дур
ХIакьину ЦIувкIрав гъарал,
Чятир къабивну ливчIсса
Чят буллай ххалабакIу.

Хавар бакъа ларчIукун
Къув-аьслищалсса гъарал,
Учайссия ттул бавал:
– Ваппабай, тIабиаьтрах!
ОьдикIаву циривав?

ХIалликъурув хIуй дусса ххай

Ялгъузну чIалай бур ттун цIиялларав
Бавал бувсса бярал ва чатIрал чIултти.
Залуннах ялугьлай тана ппалларав
ИникIмалул дуцIай дух хьусса чахтIи.

Буркив бай гъунигу чIирацI дур цIакьну,
Дакъагьан хьхьичI чарил чIучIа бивхьуну,
Агь, цими шин хьурвав бавал та гъунттуй
Экьинани буркив буттан къабувну.

Дякъил чIагь бувккунни Чуручавату,
Чявхъ буллуну гъарал лачIлан най дурвав,
ЗункIуллуй шярлугу ттуй мяшну бурхха,
Бава ХIалликъурув хIуй духхай бурвав?

Цовкра 1

Источник: Илчи.инфо