Рабиуль-авваль барз

Рабиуль-авваль – мусульманнал календарьданул шамулчинмур барзри. Цуппагу хъинну агьамсса, ххирасса барзну ккаллиссар. Мунил ххирашивугу: ва зуруй увссар Аллагьнал махъа-махъма Идавс – МухIаммад ХIабибуллагь ﷺ. Ва мубараксса барз бувкIукун щала дунияллийсса мусульманнал уммат чанна лахъай, тIутIайх бивчусса кунма баххана шай.

Рабиуль-авваль барз
Рабиуль-авваль барз

Рабиуль-авваль зурул ялагу хасшивуртту дуссар: Идавсил ﷺ Маккалия Мадиналив гьижра баву, цалчинмур мизит баву, цалчинмур нюжмар-чак баву ва цаймигу. Аллагьнал халкьунначIан рахIмуну гьан увсса Идавс ﷺ увссар рабиуль-авваль зурул 12-мур кьини.

Цинявппагу мусульмантурал ва барз гьан бувай ххаришиву дуллай, цивппа МухIаммад Идавсил ﷺ умматрава лявхъунутIий Аллагьнайн щукру буллай, Идавсил ﷺ оьрмулия, хасиятирттая буслай, мавлудру дуллай.

Аллагьнал жула дакIурдивун идавсихсса ﷺ ччаву дутIиннав, мунал ﷺ ккаккан бувсса ххуллийх бачин каши дулуннав. Амин!