Иссаву дувайсса куц (2 бутla)

Погребальные обряды в исламе, омывание покойного по исламу

Иссаву дувайсса куц (2 бутla)
Иссаву дувайсса куц, омывание покойного

Иссаву дувайсса куц

Дуллалимургу ххуйну, узданну, марцIну, цIимилийну дувайссар

Жаназа шюшинсса щин гъели дурну хъинссар, жула чурх шюшин тIааьнсса куццуй. Лирккун яннардугу, ивхьуну урцIуй, аьвратрайн янналул парчагу бувтун, му исласисса адиминал ният дуван аьркинссар хьхьичIра-хьхьичI:

«На ният дував фаризасса иссаву дуван пуланнаяту, Бюхттулсса Аллагьнайн, Аллагьу Акбар», куну.

Яла бакIрал чулуха гьаз увну, лякьлул киямур чулийн бас бигьлай лякьлуву думур чапалшиву дуккан дувайссар, мугьлат бакъа щингу рутIлай чIарав авцIуманал. Иссавривух гьуртту хъанахъисса инсантурал лажимираву ци-дунугу ацци дахIавугу, каний катIа лаххавугу хъинссар. Яла му тIагьарат бувну къуртал хьуну махъ, цал бакIрайх, яла урчIамур чулийх, яла куямур чулийх щин дуртIуну, ца чулий ацIан увну ттиликIрайх руртIуну, щалва чурх атил буван аьркинссар, гьарца чIарарал, михьирал лув диян дурну.

Му куццуй, щалва чурх нажасъсса затрая марцIгу бувну, щин дуртIуну, щалва атил баву гьа шайссар. Хъанай бухьурча, сахIвангу бувккун, шамийла шюшаву хъиннува хъинссар. Амма чурххал вив щин лагаврияту (кьацIливух, майравух, вичIавух ягу цамур ххуллийх) буруччин аьркинссар.

ИвкIунайсса михь, чIара ва м. ц. затру дукьан, кьукьин къабучIиссар. Дагьсса чIара дикIу, ци дикIу, цащалла сурураву дишайссар. Оь бачин куннасса щаву духьурча, мугъаятшиву дувайссар, суру чапал къахьуншиврул.

(гихунмайгу буссар).

Ас-Салам кказит №6 (2022-06-01)