Жаназалул чак байсса куц (4 бутla)

Погребальные обряды в исламе, джаназа намаз

Жаназалул чак байсса куц (4 бутla)
Жаназалул чак байсса куц, джаназа намаз

Жаназалул чак

Жаназалул ялув чак бувайний жямат чIявуссаксса хъинссар

Адиминая бувайни, чак байма лажин кьиблалийн авцIуну, жаназалул бакI киях, ччанну урчIахунмай бивхьуну байссар. Хъанния тIурча, бакI урчIахуннайну бивхьуну байссар.

ХьхьичI имам, хъирив жямат бацIайссар. Чак бувну махъ, жаназа чурттуй дирхьуну, бакIрацI кIаралу-загу бишайссар. Яла хIалал итияра жула пулан увкуну, жяматрая хIалалшивугу ларсун, ччяни хIатталлинмай бачаву хъинссар.

ХIалал ивтун, ххуй чулий барашинна давугу хъинссар лагма-ялттунал, му кIулнал. Барашиннагу дакIнихтуну дурмурди ккаллисса. КIия инсаннал дянив бяс бивкIун, цаннал ца хIалал ивтун къаивкIхьурча, бувцуну кIиягу бацIан бувну, миннал дянивалу дувантIиссар Кьиямасса кьини Аллагьу Тааьланал. Тий цума тIайлану, цума аьйблувну лякъивив къакIулссар. Мунияту, шийва къуртал бувну хъинссар жула дянивсса бясру, цуппагу шариаьтрал ххуллий.

ИвкIуманай бурж ливчIун бухьурча, мугу махъ ливчIсса варистурал ччяни лавхъун, ялату гьан буван аьркинссар.

АьтIий, чIурду лахъ буллалисса хъанний дюъ дирхьуну, къадагъа дирхьуну кьабикIан бувайссар, зума тIун къабитайссар, жаназалийн ххяхлан къабучIиссар.

БивкIу ва дунияллий бусурмансса чувнайн ликкайсса махъва-махъсса Аллагьнал цIимири, цIими кунма кьамул бувангу аьркинссар. Ссавургу дурну, яхIгу бувну, аьтIавугу дакIнивату нанимур дакъа, гужрай сукку къадурну хъинссар.

(гихунмайгу буссар).

Ас-Салам кказит №6 (2022-06-01)