Жаназа гьаттаву дишаву (5 бутlа)

Погребальные обряды в исламе, предание земле тела

Жаназа гьаттаву дишаву (5 бутlа)
Жаназа гьаттаву дишаву, предание земли

Жаназа гьаттаву дишаву

ХIатталлив бивукун, гьаттал ччаннал чулуха гъан дурну жаназа, вив гьаттавун къабуруглан лагма бавцIуминнал варси дурив, ци дурив ялтту дугьайссар.

Гьаттавун увхнал цIимилий хьхьичI бакI кIунку дурну, чан-чанну тIий щала жаназа дургьуну, хIатIливу дишинссар. Му дишайний «Бисмиллагьи аьла миллати расулиллагьи» тIисса махъру учайссар.

Яла урчIамур чул лувну, лажин аьч дурну, чIалачIи дурну, «Инна анзалнагьу» тIисса Кьуръандалул сура арийла бувккусса аьрщи урчIамур чIаврал лув дирчуну, лажин цурдагу цала хьхьичIсса аьрщарайн щун дурну дишинссар.

Сурурал ялтту дархIуну диркIсса лисригу хIатIливату дукьайссар, цува авхIусса суру бакъасса цащалла гьаттаву цичIав къадишайссар. Гьаттавуманан миннуя зарал бакъа хайр бакъассар. Гьаттавусса неъмат бикIу, аьзав дикIу, ший буна оьрму тIайлану бутаврих бурувгунни булайсса.

Хъирив буркIнагу бивхьуну, ххярацулттайх пяпгу рирщуну, хIатIливун аьрщи къадагьан мюхчаншиву дувайссар. Яла аьрщи дичайссар. Гьаттал бакIрацI ца чару, тIама дацIан давугу хъинссар. Адиминал гьаттал ялтту мюрщисса чарттал ца ща, щарссанилмунийх кIива ща бишавугу суннатссар. Хъирив талкьингу дурккуну, гьаттал ялун чансса щингу дутIаву суннатссар. БуркIна лакьлай байбивхьукун, Кьуръан буклай, хаснува «Ясин» байбишавугу хъинссар, малаиктал гьарза шайссар му инсан уччавривух.

(гихунмайгу буссар).

Ас-Салам кказит №6 (2022-06-01)