ЧIун тIайлану ишла дуллан кумагрансса маслихIатру

Правильное распределение времени в Исламе. Как правильно и грамотно распределить время на то чтобы все успевать?

ЧIун тIайлану ишла дуллан кумагрансса маслихIатру
ЧIун тIайлану ишла дуллан кумагрансса маслихIатру

Цумацагу инсаннал оьрмулуву чIун хъанай дур яла багьлул лаваймур ххазинану.

ЩилчIав ялату къалагайсса Кьиямасса кьини дуркIукун, гьарицагу инсанная жаваб ласунтIиссар цуманал чIун цуксса заралну ва хайр-мюнпат буну ишла дуллай ивкIссарив. Цукунсса жаваб дулунссар оьрмулухун ссанчIав дакъа чIун харж дуллай ивкIсса инсаннал.

Ялавай кIицI лавгсса маслихIатру ишла баврийну, хъунмасса кумаг хьунтIиссар инсаннал оьрмулуву чIун сантирай ишла даврин.

Интернет ва телефон

Бюхъавай, интернетрал ва телевидениялул бияла зула ялтту буккан мабитари. ХIарачат бувара зура ххал дуллалисса соцсетирдал ва телевидениялул программарттал ялув бацIансса.

Шану

Низамрайн рутара шану лахъан ккаккан дурсса чIун. Гьарица инсаннал дуссар мяйра ссятрай шану лахъан аьркинсса тIабиаьтрал тIалавшинна, цаппара инсантурал организмалун тIурча гьашай 6 ссятрайсса шану. Мунияту, утту бишин аьркинссар цила чIумал.

КIюрххил чак

Дайдишин аьркинссар кьини кIюрххил чаклия. ЦIан-чаннавусса кIюрххицIуннайсса чIун хъанахъиссар инсаннал чурххан хIал бучIаврин ва бакIрал пикри баврин яла мюнпат бумурну. Му чIумал инсаннал чурххавун ца минутIрал лахIзалий буххайссар хьхьувай шанашиссаксса хIаллайсса гуж. ХIасил, кьинибархан увххун ивкIсса инсаннал чурххавун га лахIзалий кьи-нибархан ишла бувансса гуж буххайссар. Мунияту, хIарачат бувара му лахIза лях гьан къабитан. МухIаммад Идавсил, аьлайгьи салям, кIюрххицIунмайсса чак бувну махъ, цала чIун цукунчIав ссанчIав дакъа шанай гьан къадувайсса диркIссар. Мунияту жувагу аьркинссар кIюрххил чаклия махъсса чIун жунна хайр-мюнпатну гьан дуллан (нажагьлий бигьалаган ччиминнангу ахттайн чIун хьуннин ва ахттая махъ чул бувну хъинссар).

План

Дувара зура дан-ритан тIимунил сияхI. Сакин дувара ца кьини, нюжмардий, зуруй, шинай дувансса давурттал план. Цалий къаацIаврил хасиятрацIун лачIайссар щайтIан ва инсаннал напси. Кьянкьану пикри бувара зува бакIуйн буккан бантIисса мурадирттал ялув. Инсаннал оьрмулуву дур личIи-личIисса бюхъу-каширду цала хьхьичI бивхьусса мурадру барт лаган бувансса. ХIатта, хьхьичIара дан къахьунссар тIисса давурттивгума хIисаврагу къархьуну, дурну ляхълай дур. Масалдаран, Кьуръандалул луттирая кьинилун кIира лажин ккаларчан, дачIи шинал лажиндарай му бувккун къуртал буван хъанай бур.

Дайдирхьусса даву

Дайдирхьусса даву, къуртал къадурну кьамаритару. ЧIун-чIумуй къуртал къадурсса даврил зеххайссар ххишаласса чIун. Масалдаран, салкьи хьусса тIахIни-кIичIу най дунура къашюширчан, яла гай кьавкьун махъ марцI дан къахъанай хъиннура хъуннасса чIун лагайссар.

Мюнпат бакъасса давуртту

Кьаритира мюнпат бакъасса давуртту. Гьарицагу инсаннал цала оьрмулул ахIвал-хIал бачин баву мурадрай, дуллай бур цанна личIину хас дакъасса давуртту. ЦIанасса чIумал, аьдатравун багьну бур инсантурал аьркинмургу, къааьркинмургу ккалай, мюнпат бакъасса тIуркIурдай буклай интернетраву ссанчIав дакъа чIун гьан дуллалаву. Мунияту, лахьхьира зунма аьркинсса информация язи бугьан.

Аьдадасса ихтилатру

Хайр-мюнпат буну гьан дуван бюхъайсса чIун, аьдадасса ихтилатру буллай гьан мадулларду. ХIарачат бувара телефонналувух бюхъайссаксса кутIану ихтилатру буллан, цайминнал ихтилатирттавух хIала къабухлай, бурушинтту къабуллай бунагьру къаласлан.

Кьадру

Кьадру бувара зулагу, цайминналгу чIумул. Нажагьлий вила дуснал хъамалу учIанна учирчан, цIуххаву дува та учIанна увкуну. Акъахьурчан, ялугьлай вила давриягу ливчIуну, чIунгу харж хьуну личIантIиссара. Зувагу, чун бунугу нанини бучIансса чIун булусияра. Хъунасса Заннал жунма буллусса мутталул багьа лавайсса бушиву исват хьуминнал, хIарачат буван аьркинссар мюнпат буну чIун гьан дуван. Кьадру бувара оьннасса чIумул. Цуксса хIаллай буссия автобусрах ялугьлай? Цуксса чIун харж хъанай дур ххуллийх? Цуксса мюнпат хьунссар мукунсса чIун Хъунасса Зал дакIнийну, салават ккалай гьан дулларча!

Мурад

Зула мурад барт бивгьун махъгу бацIан къаьркинссар. Инсантурал бюхъурду, гьунарду, каширду журажурассар. Инсан мудан цува ивсса мурадрай гьашиву къадурну, гихунайгу цала кIулшивурттал даража гьаз бавриха зун аьркинссар. Цала чIумул кьадру бусса инсаннан хъиннува итххяххан ва хьхьичIунай уллалисса ххуллурду тIитIлатIиссар Хъунасса Занналгу.

Гьарицагу инсаннал оьрму сакин хьуну буссар личIи-личIисса лахIзардая. Мукунма, цумацаннахьгу буссар цала цала чIун мюнпатну ишла дувансса бияла. Амма дакIний бикIан аьркинссар, оьрмулул ахирданий оьнна гьан дурсса чIумуя хIайп тIий къаличIаншиврул, чIун цукунчIав махъуннай зана ритан къашайшиву.