Вацапрал бунагь

ХIакьину шаппагу, кьатIувгу, шанийгу, сайки хIажатханттувугума инсаннал канища телефон хьхьара къадай, мунил экрандалия я къабуцай. Мудан кунначIан ку чичлай, видеороликру ххал дуллай, гьан дуллай бикIай.

Вацапрал бунагь
Вацапрал бунагь

Телефоннугу, интернетгу Аллагьнал жунма буллусса неъматрури: цавайннал оьбалалун ва бунагьран, аькьлу буманал чирилун ва мюнпатран ишла дувайссар.

ЦIанасса заманнай ххуйсса сантру дур интернетравух даву дуллан, чIарав акъанува аьркиншиву дусса масъалартту щаллу буллан. ХIатта, интернетрал кумаграйну кулпатругума сакин буллай бур. Мунияту, телефонгу, интернетгу, соцсетругу ишла дуллан къабучIиссар учин къахьунссар, амма жунма кIулнубикIан аьркинссар ми гьарзаисламрал ххуллийх дачин дуван аьркиншиву.

Жуватува чIявуминнал телефоннавун бургарча, тамансса бунагьирттал дурцIуну лякъинссар. Миннуву чапалсса роликру дуссар тIий акъара, амма мукунмийгу чансса къадикIай. Жува кунначIан куннал гьан дуллалисса чIярумий роликру Кьиямасса кьини жува пашман бувансса дур.

Камера бусса телефонну машгьур хьуния махъ чIярусса ххуйсса ва оьккисса видеорду ласун, кьатIурдай дуккан дурунни инсантурал. Ца пуланнал бунагь ягу мурдалсса тIул дуллалисса куц ласай, къулай дакъасса тагьарданувун агьсса инсаннах камера бурган бувай, щяв агьсса, чурххая янна лирксса, инсан ивкIлакIисса ягу атлатисса – азарахъул миннуха лавхьхьусса ишру камералух лавсун, интернетравух ппив буллай бур. Мукунсса ролик ларсма кIул увну жаваб ласунгу бюхълай бакъар.

Гьарцаннал вацаправу цимигу группа, миннувугу ацIахъул, ттуршахъул инсантал бур. Мунияту гацIана щалла дунияллун ххал шай цаннал гьан дурсса видео, сурат – оьккисса дикIу, ххуйсса дикIу. Ца оьккисса иш буван бачIи-мукъуйнувагу кабакьаву дурма – бунагьравух гьуртту хьумари, куну бур хIадисраву.

Му куццуй, ца группалувун гьан дурсса роликрал азарвахъул бунагьру биян буллай бур, га видео инсантурал кунначIан куннал гьан дуллай буссаксса. Гьан дуллалимий цинявгу бунагькартал хъанай бур. Кьиямасса кьини гай халкь куннайн ку данди барашинна дуллалигу бувантIиссар.

Мунияту, ххуйсса насихIат, Кьуръандалул аят, хъинмунийн кIункIу буллалисса хавар бусса роликру гьан дулларча, муних урувгун, муниву тIимур бувманал чири гьан дурманайнгу биянтIиссар.

Му бакъассагу, инсан дунияллия лавгун махъгу, счетчик гьананисса кунма чIяву хъанай, интернетвух ита даркьусса ххуйсса роликрал чири бачинтIиссар, оьккимуних бунагь хъанантIиссар.

Мунияту, уссурвал-ссурвал, буругияра зула телефоннавун, миву ци роликру, ци суратру, ци хаварду бурив, Аллагь рязи акъамуния марцI дувара! Уттавану бунува зула аьмаллан хIисаб-суал дувара, гьаттаву ва Кьиямасса кьини дуваннин! Хъама мабитари, гьарца аьмал чичлачисса «камерарду» бушиву, Аллагь Тааьланал инсаннал хъачIунттай бацIан бувсса.