Мусульманнан кIулну бикIан аьркинсса 15 калима

15 слов которые должен знать мусульманин на лакском языке. 15 важных слов для мусульманина.

Мусульманнан  кIулну бикIан  аьркинсса 15 калима
Мусульманнан кIулну бикIан аьркинсса 15 калима

Вай махъру мусульманнан гьарца кьини хьуна бакьай.

Цавай бур ххаришиву дувайни учайсса, вайми захIматшивруву ишла бувайсса.

ЧIявуну учайсса бунугу, цаппараннан вайннул мяъна кIулну къадикIай. Ва макьалалуву дурчIин дурну дуссар мусульманнал чIявуну кIицI лагайсса мукъурттил мяънарду.

«Бисмиллагьи-р-ахIмани-рахIим»

«Дунияллий цинявннай рахIму бувайсса, ахиратраву так иман думиннай бувайсса Аллагьнал цIанищал дайдихьу дуллай ура». Вай махъру учайссар гьарца даврил хьхьичI: масала, дукра дукайни, утту ишайни, янна лаххайни, Кьуръан ягу цайми луттирду буккайни ва м.ц.

«Аоьзубиллагьи мина-ш-шайтIани-р-ражим»

«На Аллагьнахь уруччаву чIа тIий ура нааьнасса щяйтIаннуя». Вай махъру учайссар щяйтIан арх буваншиврул. Масала, Кьуръан букланнин, «АльхIам» буккиннин, чаклин биссаву дуваннин, хIажатханттувун ва цаймигу чапалсса кIанттавун ухханнин ягу сси бизсса чIумал.

«Саллаллагьу аьлайги ва саллам»

«Аллагьнал салат ва салам бишиннав». Ва салават дутайссар МухIаммад Идавсил, саллаллагьу алейгьи ва саллям, цIа кIицI ларгукун инава ягу цама инсаннал. Кьуръанналуву увкуну буссар: «Аллагь ва малаиктал Идавсийн e салават дутлай буссар. Я иман дирхьумий, зугу дутияра мунайн салават ва салам» (сура «аль-АхIзаб», аят 56).

«Астагъфируллагь»

«На Аллагьнахь чIа тIий ура бунагьру багъишла битаву». Вай тавбалул махъру учайссар бунагь-хатIа хьурча, ягу бунагьмур ккаккарча.

«СубхIаналлагь»

«Аллагь циняв диялдакъашивурттая марцIссар». Ци-дунугу махIатталсса, аьжаивсса ккаккайхту учайссар.

«АльхIамдулиллагь»

«Аллагьнайн щукру (хIамд)». Учайссар Аллагьнал винма буллусса ягу дакI ххари хьунсса иш шайхту.

«Машааллагь»

«Аллагьнан ччай бивкIмунил ххуйшиву». Учайссар хIайран увансса иш хьусса чIумал. Мунил мяънагу – Аллагьнал нясив бувмуний рязи шаву, кьамул бавури. Ци дунугу исвагьисса ххал шайхту я къалачIуншиврул учайссар.

«Иншааллагь»

«Аллагьнал нясив буварча» («Аллагьнал ка бакьирча»). Ци-дунугу даву дуван пикри, ният дусса чIумал учайссар, мунил хIасил так Аллагьнал кашилийну хьуншиврий дакI дарцIуну.

«Баракаллагь»

«Аллагьнал барачат бишиннав» («Барчаллагь»). Винма хъинбала бувманахь учайссар.

«Ас-саламу аьлайкум ва рахIматуллагьи ва баракатугь»

«Зуй Аллагьнал цIими, рахIму, барачат бишиннав». Мусульман куннан ку хьуна бавкьукун, яхшихаш буллай учайссар.

«Аллагьу мустааьн»

«Аллагь кумаг буваймари». Иширттаву дайшишру хъанай духьурча учайссар.

«Ла хIавла ва ла кьуввата илла биллагь»

«Гуж ва кьувват Аллагьнаятури». Вай махъру учайссар  захIматшиврувун агьсса чIумал, му иширава уккансса гуж  ва кьувват так Аллагьнал булун бюхъайшиву кIулну.

«ХIасбуналлагьу ва ниъмал-вакил»

«Аллагьнайн тапшур буллай ура ттула ишру». Учайссар нигь, ццаххану, аварашиву ялун дирсса чIумал.

«Инна лиллагьи ва инна илайгьи ражиоьн»

«Жува Аллагьнал ляхъан бувссару, АллагьначIан занагу бикIантIиссару». Вай махъру учайссар дард, буруккин, бала, мусибат бивсса чIумал ягу инсан ивкIусса хавар баяйхту.

«Амин»

«Я Аллагь, кьамул дува дуаь». Цаманал дуаь дуварча, чIаравминнал «Амин» учайссар.