Дуаь кьамул даврил сававру

Что способствует принятию нашего дуа? Статьи на лакском языке на портале Ислам в Лакии.ру

Дуаь кьамул даврил сававру
Дуаь кьамул даврил сававру

Причины принятия дуа

Дуаь кьамул даврил сававру

Дуаьлухьхьун жаваб дулаву махъун бутаврил хlикматшиву.

Аллагьу Тааьла тIий ур: «Зу чIа тIутIи, На жаваб дулунна». Мунияту, жунма кIулну бикIан аьркинссар жулла дуаь жаваб къадуллуну къаличIайшиву. Аллагьнал, дуаьлухьхьун жаваб дулавугу, лагънал чIа кумур дулавугу ца дакъар. Муъминсса лагънал Аллагьнахь, «Я ттул Зал» тIисса чIумал, Аллагьу Тааьланал «Лаббайк, вана На Ттул лагъ, ина ци чIа учин ччай ура?» – учайссар.

Мури хъанахъисса ганал дуаьлухьхьунсса жаваб. Ва жаваб Аллагьнал, Цалва лагънахьхьун мудан дулайссар. Аммарив лагънал чIа кумур Аллагьнал, ганан личIи-личIину дулун бюхъайссар. Бюхъайссар гацIана дулун, бюхъайссар чIун ларгун махъ дулун, бюхъайссар ахиратраву дулун кьадитангу, бюхъайссар дурагу къадулунгу, муниву маслихIат бухьурча. Аллагьнан, къаххирассар лагънал: «На чIа тIий уссияв, амма ттун жаваб къадуллунни» – учаву, мукунсса лагънал дуаьгу кьамул къадувайссар, цанчирча, мусульманчув дакI дарцIуну вихну икIан аьркинссар цалла дуаь Аллагьу Тааьланал чара бакъа кьамул даншиву. Му хъанахиссар дуаь кьамул даврил ца шартIну.

Ялагу Аллагьнал, кьамул къадайссар Шариаьтрахун къадаркьусса, бунагьрайн тIайла бацIан буллалисса дуаь, масъала, гъан-маччаминнал дянив фитна хьуннав тIисса.

Лагънал дуаь кьамул даврил ялагу ца шартIну хъанахъиссар цува лагъ Аллагьнал, амрурду биттур буллай, къадагъа дирхьумуния урувччуну, Шариаьтрал ххуллу бувгьуну ачаву. Му бакъассагу мунал дуки-хIачIия так хIалалсса дикIан аьркинссар. ХIарамрай хъунагу хьуну, хIараммуний яхъанахъисса инсаннал дуаьлун жаваб къадулайссар. Дуаь – ссавруннал къапу тIитIайсса кIулари, хIалалсса лукьма – му кIуллул ца ккарччир.

Хlажажлул кьисса

Куфа шагьрулий цавай инсантал ялапар хъанай бивкIун бур. Гайннал дурсса дуаь мудан Аллагьу Тааьланал кьамул дувайсса диркIун дур. Гайнналга шагьрулул бакIчинаха оьсса дуаь дурну га ивчIан айсса ивкIун ур. Шагьрулул хъунама ХIажаж хьусса чIумал, ганал ца хIилла ляхъан дурну дур. ХIажажлул гай цинявннайн цачIанма хъамалу оьвкуну бур. Гай бувкIун цалла хьхьичI дирхьусса дукра дуркуну дур. Яла ХIажажлул увкуну бур: «Утти на вайннал дуаьлия мурахас хьуссара, на ттунма бару бувссар, вайннал хIарамсса дукра дуркуну тIий» – куну.

Мукунма, дуаь дуллалисса инсаннал аьркинссар цалла нафс, дакI оьмуния марцIдурну, дунияллул пикрирдая марцIхьуну, Аллагьнал, чулухуннай цалла къюкI кIура даян дан.

Вай дуаь кьамул шаврил рукнурудавасса ца диял хъанай дакъахьурча, му дуаь кьамул къадайссар, чакливу ца рукну лях кьадитарча чак кьамул къашайсса кунма. Амма вай шартIру циняр диялну дакъахьурчагу, дурагу дуаь къадурнунияр, бюхъайсса куццуй дуван аьркинссар, бюхъайссар Аллагьу Тааьланал цалва рахIмулийну му дуаьлун жаваб дулунгу.

Аллагьнал, дуаьлун жаваб дулаву махъун дутавриву хъуннасса хIикмат дикIайссар. Заннан, ххирасса лагънал дуаь дуллалисса чIумал, Аллагьнал, учайссар Жабраил малаикнахь: «Ва ттул лагънал мурад биттур баву махъун бути, ганал чIяруну дуаь дулланшиврул, Ттун ганал чIу баян ччай бурча», – куну.

Аллагьнан, къаххирасса лагънал чIа тIисса чIумал учайссар: «Я Жабраил! Ва ттул лагънал мурад щаллу бува ттун ганал чIа тIисса чIу къабалланшиврул», – куну.

Багъдадлив гъарал чlа учаву

Ца бусала бур Багъдад шагьрулий гъарал къалачIлай гьарзад кьаркьун нанисса чIумал шагьрулул халифнал циняв мусульман гьаз бувну бур дуаь дурну гъарал чIа учин. Гайннал дуаь дурну дур, амма гъарал къаларчIун дур. Яла бизан бувну бур жугьут. Гайннал дуаь дуркун, гъарал ларчIун дур. Микку халиф махIаттал хьуну, Исламрал аьлимтурахь цIувххуну бур мунил хIикмат цири куну, амма гайннаща жаваб дулун къабювхъуну бур. Микку оьвкуну бур хъунисса валийтуравасса Сагьл бин Аьбдуллагьлуйн. Ганал увкуну бур: «Я Амирул-муъминин, жува Аллагьу Тааьланал Исламрал ххуллийн тIайла бувсса, Заннан ххирасса инсанталлу, жулва чIугу Аллагьнан, чIявуну бавну ччиссар, мунияту жулла дуаьлун жаваб дулаву махъун бувтссар. Тай жугьутI тIурча, Аллагьнан, къаххирассар, рахIму-цIимилия арх бувссар, мунияту тайннал дуаьлухьхун жаваб анаварну дуллуссар, чIявуну чIа къатIуншиврул» – куну.

Дуаь кьамул даврил шартlру

Ибрагьим бин Адгьам Басра шагьрулул базаллувух нанисса чIумал, цавай инсантал ганал лагма лавгун увкуну бур: «Жу Аллагьнахь, чIа учару, амма жаваб къадулай». Гайннан ччай бивкIун бур Ибрагьимлул цахьва мунил савав ци дуссарив бувсун. Ибрагьимлул увкуну бур: «Зул кьюкIру ацIра задрая мурчIину дур, муниятур зул дуаьрттугу кьамул къадуллалисса:

  1. Зун кIулну бур Аллагь, ушиву, амма КIанал амру биттур буллай бакъару;
  2. Зу буру МухIаммад Идавс [саллаллагьу алейгьи ва саллям] ххирар тIий, амма ганал суннатрал хъирив най бакъару;
  3. Зу Кьуръан буклай буру, амма гиву чивчумунийну аьмал къабару;
  4. Зу Аллагьнал, неъматру канай буру, амма щукру буллай бакъару;
  5. Зу буру щяйтIан душманни тIий, амма ганил хъяврин бан бацIлай буру;
  6. Зу Алжан бушиврин вихну буру, амма гивун буххансса аьмал буллай бакъару;
  7. Зу буру Дуржагь бушиву хIакьссар тIий, амма гивун къабагьаншиврул цичIав дуллай бакъару;
  8. Зун кIулли бивкIу бучIантIишиву, амма мунийн хIадур хъанай бакъару;
  9. Зу кIюрххил шания бизайхту инсантурал диялдакъашивурттая гъалгъа тIун бикIару, амма зулами диялдакъашивуртту хIисав къашай;
  10. Зу зулва ливтIумий аьрщараву бучлай буру, амма муния пикри бувну зунна дарс къаласару.

Вай ацIвагу насихIатраву гьарца аьркинмур буссар. ХIакьну, цIана жущала щяивкIсса жула дус, уссу, арс бюхъай жува ахттакьунай хIатталив уччин, амма мунилгума жулва къюкIлин цукунчIавсса асар буллай бакъар. Гагу увччуну, махъунмай зана бикIлай буру, жува ва дунияллий даин личIасса кунма.