Дуа за тех кто покинул нас

Ивкlуманахасса дуаь

Дуа за тех кто покинул нас
Ивкlуманахасса дуаь

Дуаь ва дунияллия лавгсса инсаннаха

Дуаь ва садакьа хъанай бур яла мюнпатмур ва дунияллия лавгсса инсаннан

Ливтlуминнан чирину бацlайссар миннаха буллалисса ми аьмаллу. Дуссар чlярусса дуаьртту ливтlуминнан ва цанна дуклакиманан мюнпат бусса.

Ивкlуманахасса дуаь:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ(لَهَا)، وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِييِنَ، وَاخْلُفْهُ فِي عَقْبِهِ فِي الْغَابِرِينَ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، وَأفْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ

«Аллагьумма-гъфир лягьу(лягьа) варфаъ дараджатагьу фи-ль-магьдийина вахлюфгьу фи аькьбигьи фи-ль-гъабирина вагъфир ляна валягьу я рабба-ль-аьлямина вафсахI лягьу фи кьабригьи ванаввир лягьу фигьи».

Мяъна:

Я Аллагь багъишла ити (бити), мунал (мунил) даража лавай гьаз бува тlайласса ххуллийх наниминнавух. Ванал (ванил) барачат ливчlминнангу биян бува. Жуйгу, ванайгу (ванихгу) цlими биша, я дунияллул Заллуй. Гьарта дува ванал (ванил) гьав ва чанна дува.

Бувсун бур Мухаммад идавс [саллаллагьу алейгьи ва саллям] увххушиву Абу Саламачlан мунава рухl дуккайхтту. Ганал яругу лавкьуну увкун бур:

«Рухl дуккайхтту яру хъирив бачайссар».

Яла маччами зама тlун бивкlун бур. Яла идавсил [саллаллагьу алейгьи ва саллям] гайннахь увкуну бур:

«Зунна ххуйсса дакъа дуаь мадувару, Зу увкумунийн “Амин” малаиктуралгу учинтlиссар».

Яла идавсил [саллаллагьу алейгьи ва саллям] кlа ялув чивчусса дуаьгу дурну дур.

Дуьа вила мазрай

Дуаь дан бучlиссар вила мукъурттийгу ва вила мазрайгу ивкlуманан хъинмур чlа тlий: бунагьирттал ялтту учlаву, алжан булаву ва м. ц.

Аллагьнал кьамул баннав жуятува хъинсса аьмаллу ва биян баннав жуятува лавгминнайн, Алжаннавун буххан баннав, амин!