Аллагьнал инсаннан дуллусса уртту-щин

Лекарство данное самим Всевышним Аллагьом. ХъанакIул къатIри ххяххай вацIраву, вацIрал зумакъирагъирдайх, зунттал хъачI-бакIайх, неххардил зумардайх

Аллагьнал инсаннан дуллусса уртту-щин
Аллагьнал инсаннан дуллусса уртту-щин

Лекарство данное самим Всевышним Аллагьом.

ХъанакI - шиповник

Медициналул промышленностьрал хъанакI хьун дуллай бур Оьруснаву, Украиннай, Молдавиянаву, Самара шагьрулул областьрай, Башкириянаву. ХъанакI
ххяххай жула республикалул цаппара районнайгу. Ми датIайсса дур дахьра ятIул лагайхту, кьянкьану дунура. Кьакьан дувайссар сушилкардаву яну пачурдиву 80-90 градусрал кIиришиврий. Яла ми тIайла дуккайсса дур фармацевтикалул фабрикардайн. Шикку хъанакIуя бувайсса бур личIи-личIисса даруртту. Ва хъанакIуву дур аскорбинналул кислатIа, каратиноид, рибофлавин, витамин К, витамин Р. Ялагу дур лимонналул ва гьивчул кислатIагу. ХъанакIул хъуварттая дуккайссар витамин Е бусса нагь.

Шарда хъанакI кьакьан дувайссар кьасса ланжарттуву, фанералий ягу кказитрай ца къатну дирхьуну, гьава бусса, цIансса, кьавкьсса кIанай 2-4 нюжмардий. Миннуйн бургъил тIинтту дагьан дитан къабучIиссар. Яла ми дичайссар чагъарданул (картон) къуршилувун 4-5 гьантлийсса, миннува хъатру, атилшиву дурккун, хъиннура ххуйну кьакьаншиврул. КIинттул ми зия къахьуншиврул, пюрунналул банкалувун къадирчуну, янналул чантайлувун дичирча хъинссар.

ХъанакIуя дувайссар иммунитет цIакь дувайсса хIачIия (отвар):

КIира къуса мюрш дурсса хъанакIул ларсун, миннуйн дутIин аьркинссар дачIи литIра щара лархъсса щинал. Щаращи дуван аьркинссар ацIра минутIрай, кьалакьи ларкьусса сир бувксса (эмалированный) тIахIунттуву ягу кIункIурдуву. Яла мий цамур задравун лицIин аьркинссар. Отвар дурсса кIункIур гай хъанакIуцIа марцI бувну махъ, отвар махъуннай гивунна дутIайссар. Яла гиву дишайссар кIира къуса ницIал. Мигу хIала дуллай дяххан дувайссар.

ХIачIан аьркинссар бачIи стакан кьинилун 2-3 лла, дукра дукан дачIи ссятрал хьхьичI. Ва хIачIия хъинну дакьайссар чурххал хIал чан хьуминнан, кьюкIлил ва ччаруллал къашавайминнан.

Аллагьу Тааьланал жухьхьунна цIуллушиву дулуннав! Амин.