ТтуккулцIу

ЧIявучин ттуккулцIу ххяххайссар зунттал кIанай. Масала, Гъази-Гъумук бурхIай къалалия байбивхьуну, Гьущиннал ратIув бияннин кIай рахIру миннул дурцIуну дикIай. Миннуяту гьаваллаву хъинну тIааьнсса кьанкьгу дикIайссар.

ТтуккулцIу
ТтуккулцIу

Чабрец.

Ххяххайсса бур ттуккулцIу чуллал кIанайгу, му бювхъуну шайсса бур къун-чару хIаланийгу, ва мукунма, вацIа бусса кIанайгу.

БатIайссар ттуккулцIу тIутIайх бивчусса чIумал. Кьакьан бувайссар ххют дусса кIанай, чIамурдалу. Кьавкьун махъ ми ишла бувайссар чай, отвар дуван. ХьхьичIава заманнай жула ниттил ниттихъал ттуккулцIу гьаяйсса бивкIссар кIира ккурккисса чарил нигьирах. ХьхьичIава халкьуннал уртту-щинал дукрарду чIяруну дувайсса диркIссар.

ТтуккулцIуву дуссар эфирданул нагь, фенол,тимол ва карвакрол, флановоид, урсоловая ва алеановая кислота. Вайннуя дурсса чай, отвар дарувссар ах-пув дуккан дуван, бронхитран ва цаймигу гьутрурдал къашайшивурттан.

Кумаг Аллагьная хьуннав. Амин.