РахIатшиву – щаллуну мютIи шавриву

СалихIминнал тIабиаьт

РахIатшиву – щаллуну мютIи шавриву
СалихIминнал тIабиаьт

ТIабиаьт

КIулну бикIияра, Заннал лагънал яла духIин-адав дакъасса тIул – Аллагьнахь ца зад гьайгьайгу-дайдайгу чIа тIий ивкIун, чIа тIимур буллукун, яла ганил цIаний захIматшивуртту хьуну, ганища ххассал ува тIий дуаь дуллан икIавури.

Заннал хьхьичI нач дурну, цичIав чIа къатIий ссавурданий ивкIссания, Аллагьнал мунал ахир хайр дурну, ялугьлай ивкIмунияр чIярусса дулунтIиссия. Мунияту, Аллагь Тааьланахь цанна ччисса зад чIа тIисса чIумал хъиннува тарс авцIуну лаизаву къаххуйссар. Цаманаха дуаь дуллай ухьурчарив, цукунчIавсса къадагъа дакъассар.

Цал-цал неъмат захIматшивруву кIучI бувну бикIайссар, захIматшиву неъматраву кIучI дурну дикIайссар. Неъматирттал мяъналия куртIну пикри буварча, гайннуву тамансса баларду лякъинтIиссар.

Миннувасса яла чIивимургу – Заннал Цала лагъная тIалав буллалиссар неъматирттал хIакъиравусса ялувшиннарду биттур даву: мазрах ва дакIних щукру баву, ми так Заннаясса бушиву мукIру шаву, Аллагьнал рязисса ххуллий бакъа ишла къабаву.

Инсаннайн бияйсса балардал мяъналух куртIну къулагъас дуварча, ашкара хьунтIиссар миннуву хъунисса неъматругу бушиву, цанчирча, бала-апатIирттал инсаннал дакIниву пашманшиву, мютIийшиву, хIалимшиву гьарза дурну, пахрукаршивруя итхяххайссар.

Аллагь Тааьланал жуйва ялув бивхьуну бур тIайлану эбадат даву ва элму-кIулшивуртту лахьхьаву, жува ЦачIанма кIура баяншиврул. Му куццуй, Заннал ялув бивхьумур биттур буллайри идавстурал ва салихIминнал нафсру гьаз хьусса хIалимшиврул ва мютIишиврул яла лахъмур даражалийн. Му ниятури мукунсса инсантураву цукунчIавсса диялдакъашивуртту къадикIайсса.

Утти цамур масъалалул ялувгу пикри бува. Нафс марцI къабувну эбадат дуллалисса инсан цала дурмуния хIайран хъанан икIайссар. Му чIумал Аллагь Тааьланал мунай цIими бивхьуну хIал ххал буван бюхъайссар, масала, зуна бавричIан къуч увну. Му куццуй Заннал му лагъ кьюкьин увантIиссар. Цала цIа бунагькартуравух чичайхту мунан цува чIалантIиссар нажасрал кIунтIнияр аскину ва кьадарну.

Имам Шяърани

Имам Шяъранинан [къуддиса сирруxl] макIра чIу бавну бивкIссар: «Да Аьбдулвагьаб, циняв илагьийсса луттирдаву чивчуну бивкIмунил дуцинну хъанахъисса махъру лаласи. Имамнал макIра увкуссар: «МютIийну кьамул буллай ура!».

Яла чIунил увкуссар:

«Лагънан аьркин бакъассар цанна ци-дунугу язи дугьаврих дакI машгъул дуллан, сайки бигьинсса ссихIирахгума. Амма мунайхчIин На ляхъан бувсса аьмалданун лайкьсса кьимат бищун аьркинссар. Му аьмалдануву эбадат духьурча, Ттуйн щукру буван аьркинссар, хьусса хатIалух ва баччи бакъашиврух багъишла итигу тIий.

Му тIул бунагьсса духьурчарив, Ттуйн щукру буван аьркинссар нясив бувсса кьадарданух, ва тавба дуван аьркинссар Ттул амру биттур къабувнутIий. Гьарца ургъил бакъашиву ва хатIа баххана буван аьркинссар хъинбалалух. Вил карунних На дуллалимунийн адав даврил ххуллу вин ккаккан бувссар».

Утти вин кIул хьунни гьарца жула тIул-аьмалдануву дарман бушиву. Лагънал тагьар лащайссар чурххал базурдал къапулух авцIуну цавухва аьмаллу ита бакьлакьисса къаралчинал къуллугъраха. Так хIакьсса лагъналли гьарца аьмалданун лайкьсса кьимат бищайсса, цукунсса иширавун агьарчагу, цува Заннал лагъ ушиву дакIний битайсса.

«СалихIминнал тIабиаьт» тIисса луттирава.