Тег: Зуха намаз

Намаз
bg
ЗухIа-чак

ЗухIа-чак

Как совершать Зуха намаз, достоинство намаза Зуха

Намаз
ЗухIа-чак цумунийн учайссар?

ЗухIа-чак цумунийн учайссар?

Зуха - что это за намаз?

Наставление
ЗухIа-чак

ЗухIа-чак

ЗухIа чак суннатсса чакри. Мунил чIун дучIайссар баргъ ччаллул лахъшиврийсса (3,5...