Облепихалул мюнпатрая

Облепиха ххяххай жула Дагъусттаннал зунттал районнай ва щалагу Ккавкказнаву, дянивсса Азиянаву ва Алтайрай

Облепихалул мюнпатрая
Облепихалул мюнпатрая

ХIадур дувай облепихалул ахъулсса микI лачIайхту. Яла мурхьирдал лув хъаттирду дирчуну, гайннуйн кьатI дувайсса дур. Мукун дартIуну, ми диян дувайсса дур консервный заводирттайн. Облепиха чIявусса витаминну бусса, инсаннан хъунмасса хайр бусса ххяххия дур. Ваниву бур тиамин (витамин В1), рибофламин (витамин В2) ва фолиевая кислота. Ялагу шиву бур 8% нагьлил. Мукунна ванил хъувардавагу нагь дуккайсса дур, инсаннал чурххан хайрсса витаминну бусса. Вай нагь медициналул личIи-личIисса дарурттавух хIала дувайсса дур. Ишла дувайсса дур чурххай ччувччусса базурду хъин буван, экземалун ва чурххайсса лахъи ларгсса щавурду хъин дуван. Ялагу лякьлул язвалул къашайшиврун, гастритран ва цаймигу къашайшивурттан. Ванил сок хIалану дуллай бур диеталул дукрарду, варениярду ва киселлу. Дувайсса дур инсаннан дарусса личIи-личIисса настойкартту ва наливкартту.

Аллагьу Тааьланал рахIмуцIими ва кьисмат жунма цинявннан чан къахьуннав. Амин.