Тавбу – лакку мазрай

Тавбу на лакском языке

Тавбу – лакку мазрай
Тавбу на лакском языке

Тавбу на лакском языке

Астагъфируллагь рахIман
Гьарца бувсса бунагьран
Вил хьхьичI тавбу дуллайру
ЦIими биша лагътурай

Ина хъама ивтуну
Мазрал бувсса бунагьру
Гьарца оьнин бивзсса ша
Каруннах хьусса зулму

Яру буруглай бивкIсса 
Урган рухсат дакъаних
ВичIи диршуну ивкIсса 
Зал рязий акъамуних

ХьхьичI хъанайсса бунагьрах 
Авкьун уруглай ивкIсса
Ина хъама ивтуну      
ЛяхIза гьан бан бювхъусса.