Гьаттаву хьуна дакьаймур

Что нас ждет после смерти

Гьаттаву хьуна дакьаймур
Гьаттаву хьуна дакьаймур

Гьатталу

Инсан ивкIукун шюгу шювшюну, суругу бивхьуну чурттуй ивхьукун, мунал «Ассаламу аьлайкум, я авлади» куну ссаламгу буллуну учайссар:

«Я ттул авлад, ттул агьлу, на уссияв зучIа, зуяту личIи къахьунма куна. Утти личIи хьунна, лахъисса сапарданий най ура, зучIан кIура къааяйссара. На гьаттал цIаншивруву, къумашивруву цукун ссавур дави? Ттул гъурбатгу, нагу зун дакIнин агьанавав, хъамаитанавав. Зунгу рахIму-цIими байма цу хьувивав?» – куну учайссар.

Яла гьаз увну чурттуй лавсун бавчукунгу учайссар тIар:

«Я ттул гьалмахтал! Зу на чун увцуну гьанну, къумасса гьаттаву цукун ишинну, ттуй рахIму-цIими къашайрив? На ниттил лякьлул увагу къаувссания, дунияллул лазатвагу кIул къавхьуссания! Я ттул гьалмахтал! ХIакьину на личIи хьусса куна дунияллуя, гьунтти зугу личIи хьунтIиссару. Ва ттун чIалачIимур зун чIалай буссания, зул дакIру хъячинссия, базурду зизинссия. Укунсса кьини зунма мюнпатну лякъинтIисса аьмаллайн кIура баян анавар букки!» – куну.

Яла ивкIума гьаттаву ивхьукун Аллагьу Тааьланал мунал рухI чурххавун кIура даян дурну, уттава увайссар. Му чIумал ивзун щя ивкIун уругайссар лагма: цIансса, къумасса, кьянкьасса кIанай ивхьуну, ялун буркIунттивгу лавкьуну лякъайссар. Яла цува гьаттаву ивхьушиву кIул хьувкун, аьтIий, леххаву тIий оьккисса чIунийну оьвчайссар тIар:

«Ва хIасрат ттунсса хIасрат. На ва гьаттал къумашивруву цIаншивруву цукун ссавур дави! Нава чув уравав, ттул нину-ппу агьлу-авлад, гъанмий чувривав» – куну.

Му мунал оьвкусса чIу инсанталгу жиндригу бакъаминнан, гьарца задран баяйссар. Гьаваллавусса лелуххантран, хьхьирирдавусса чавахъирттан, лухччинийсса улттилсриннун бавну бусса кIанай бавцIуну «Вин Аллагьнал нааьна шивуй, ина цура, куну» – циняннул нааьна дувайссар.

Му чIу миннун кунма инсантурангу, жиндардингу баяйссания ццах увкуну циняв литIунссия. Ялагу, му уччин лавгсса арамтал кIура бавну бавчукун, миннал шаттирдал чIу баяйссар. Му чIумалгу оьвчайссар:

«Я ттул авлад, ттул агьлу ттул гъанмий, ттун ччимий. Нагу ва хIаллай навалу гьаттал къумашивруву, цIаншивруву кьаивтун гьаннув. На кIукIлусса шану-кIараллай аьдат хьусса чурх ва кьянкьасса кIанай цукун бацIан битави? ЦIансса кIанай цукун икIава? Ттул гъурбатрал лахъишиву, ссавурданул кутIашиву» – куну.

Яла хIатталлил агьлу бувкIун муначIан мунахь учайссар – «Я инсан пашман машара инара дуниял кьариртун гьаттаву ишаврия, жугу ина кунна кьариртссар, гьаттавугу бивхьуссару» – куну.

Яла гьатталгу учайссар: «Я инсан вин къакIулав на ялгъузшиврул, гъурбатрал къатта бушиву. Питналул, цIуцIаврил, цIаншиврул, аьзаврал маскан бушиву. Ина цан хъяврин хьура, на хъама риртун цан ивкIра» – куну.

Малаиктал

Яла кIия малаик учIайссар муначIан муххал, цIарал къаврдащал, оьккисса чIурдащал, някIсса яруннащал, ккаччил кунмасса ххутIащал, зумату цIарал ламардугу най. Мигу Мункар ва Накирди. Яла миннал суал бувайссар мунахь:

«Вил зал цури? Идавс цури? Дин цири?»куну.

Му инсан хъинсса ивкIун, жаваб дулун Аллагьнал тавфикь дуллусса ухьурча: «Ттул заллу Аллагьри, идавсгу МухIаммадри [саллаллагьу алейгьи ва саллям], дингу исламри», – куну жаваб дулайссар.

Яла Мункар-Накиртуралгу учайссар «Ина жаваб дулуншиву жун кIулссия, утти, ина иминссара – шанашу Кьиямасса кьини дучIаннин. ЛасначIа жалин шанан бикIайсса кунма» – куну. Мунал гьавгу гьарта дурну нурданул дуцIин дурну, неъматраву икIайссар Кьиямасса Кьини дучIаннин.

Разакьаналлагь!

Оьсса инсан

Му инсан оьсса, чапурсса, фасикьсса, мунафикьсса ухьурча:

«Ттун Аллагь цурив, Идавс цурив, дин цирив къакIулли», – куну, гай малаиктурахьхьун жаваб дулун къашайссар. Яла, гайннал цIарал кьаврду бишлай, гьатталгу чIувин увну, линсру тиха-шиха буккан бувну, цIансса гьав лув цIарал дуцIин дурну, цалва дунияллий буллай ивкIсса оьккисса аьмаллугу чIарав бацIан бувну, Кьиямасса Кьини дучIаннин аьзавраву личIайссар, шатралгу канай.

Ааьзаналлагь.

Гьарца чапурчунангу, гьарца аьсивсса муъминтурангу гьаттал аьзав дулаву хIакьссар. ХIатта, гьаттаву къаувччуну хьхьиривун оькьарчагу, хIавлул оькьарчагу, урттилсриннул укарчагу, гьаваллаву ацIан увну ухьурчагу, аьс увну, ччувччуну, хIувуну лавгун ухьурчагу, аьзавран хIакьсса инсаннан миккугу дулунтIиссар аьзав.

Мукунма Мункар-Накирнал суалгу бувантIиссар. Му аьзавгу куннал рухIиранни дикIайсса, куннал чурхханни дикIайсса, куннал кIинниннагури дикIайсса тIий бур. Мукунма суалгу, куннал рухIирахь бувайссар, куннал чурххахь бувайссар, куннал – хъазамравун рухI духхан дурну бувайссар – кунналгу суруралгу чурххалгу дянив рухI духхан дурну бувайссар тIий бур.

Амма, цукун суал барчагу, цукун аьзав дулурчагу, дулун кьудрат дума Аллагьри. Му аьзавгу, гьаттаву суал бавугу хIакьшиврий дакI дацIан дуван ялувссар, суал бувайсса куцгу, аьзав дулайсса куцгу ахттар къабуллай.

Гьаттал аьзав чапуртуран Кьиямасса Кьини дияннин дуллай дикIайссар, кьукьаву дакъа. Аьсивсса бусурмантураннив миннал аьмаллах бурувгун дикIайссар. Оьсса аьмал чIявусса бувну бухьурча, лахъисса хIаллай дулайссар. Чансса хIаллай бувну бухьурча, чансса хIаллай дулайссар, Аллагьнан ччан бивкIсса куццуй.

Ца-цавайннан ца-ца хъинсса аьмал сававрайну дурагу къадуллунугу личIайссар. Ца-цавайннан дулурчагу, ччянигу кьукьайссар ци бунугу ца Аллагь рязи хьунсса савав хьуну.

Куннан ца-ца оьсса аьмал сававрайну лахъисса хIаллайгу личIайссар. Ца-цаннан, хъиннува оьсса акъахьурча, нюжмяр хьхьу дучIаннин дуллуну, му хьхьуну мунил хIурматрахлуну кьукьайссар. Куннан нюжмяр хьхьунугу, нюжмяр кьинигу ивкIуманан миннул хIурматрахлуну дурагу къадулайссар.

Миннан суал-аьзав дакъассар

Гьаттаву суал-аьзав дурагу дакъассагу буссар цаппара:

идавстурангу дакъассар, муъминтурал балугъ къавхьусса оьрчIангу дакъассар, хIакьсса гъазитурангу дакъассар, гьарца хьхьуну утту ивхьукун «табарака» буккайманангу дакъассар, къашайсса чIумал чIявуну кьулгьу буклай ивкIун ивкIуманангу дакъассар.

ТIаоьн цIуцIаврил ивкIуманангу дакъассар, мукунма, таоьн дусса кIанай ликъавхъун, ссавур дурну Аллагьнахлуну ивкIуманангу дакъассар, цамур цIуцIаврил ивчIарчагу. Лякьа цIун хьуну ивкIуманангу дакъассар.

Аьзаврая ххассал хьу

Му гьаттал аьзаврая ххассал хьун ччимагу мукьра задрай ялув ацIанссар, мукьунния арх хьунссар:

  1. Ххювагу чак дурусну, ххуйну баврийгу,
  2. Садакьа чIявуну баврийгу,
  3. Кьуръан чIявуну буккаврийгу,
  4. Аллагь кIицI лагаву, мунаха тасбихI чIяруну даврийгу ялув ацIанссар.

Ми аьмаллал гьав чанна лахъан дурну, гьартагу дувайссар. Щялмахъ бусавриятугу, хиянатшиву давриятугу, ламмамшиву давриятугу, кIущаллания марцIшиву къадавриятугу арх хьунссар, минния урувччуну къаивкIманан гьаттал аьзав хъуннассар. Мукунма, цайми хъинсса аьмаллу чIявусса бувссаксса, имандалийсса бивкIугу булайссар, Мункар-Накирнал суалгу бигьа бувайссар, гьаттал аьзавгу куклу дувайссар.

Гьаттаву аькъаяйсса инсанталгу: идавсталгу къааьяйссар, хIакьсса гъазаватрай ливтIусса гъазиталгу къааьяйссар, унгу-унгу марцIну Расулуллагьнаха [саллаллагьу алейгьи ва саллям] ччаву дусса инсангу къааьяйссар, хIараммуния урувччусса, хIалалсса дукия дакъа къаканай ивкIсса муъминчугу къа аьяйссар.

Миннал даражалул хъунмашиврул гьаттаву зия къавхьуна личIайссар, яламирив аьяйссар, амма гьарца инсаннал бурхIал лувва лув ца чIивисса гьулурал ккуккуксса «аьжбул замбу» тIисса касак буссар. Мугу къааьяйссар абадлий, мунияту Кьиямасса кьини гьарца инсан уттава увну изан увантIиссар.

«ГьунчIукьатIан»