Чассагуя ци дуван шайссар?

Что можно приготовить из фиников? Много пользы от фиников о которой рассказывал нам наш пророк Мухаммад ﷺ

Чассагуя ци дуван шайссар?
Чассагуя ци дуван шайссар?

Чассаг – ляличIисса ахъулсса дур, ляличIинура кьиматрай дур му Исламраву. Ччассагуясса хайрдания цикссагу бувсун буссар МухIаммад Идавсил ﷺ

Чассаг хъанахъиссар Зума итадакьайни дукайсса яла дакьаймур дукрану.

Цинявннан кIулсса ххай бакъара, чассагуя инсаннал чурххан хайр бусса тамансса дукрарду дуван бюхъайшиву. Цаппара рецептру бусанна чассагуя чIирисса чIунгу харж дурну, кулпатран нахIу дизансса дукрарду дувансса куц.

Чассагул компот

Чассагуя дувайссар компот. Чассагул компот дулун бучIиссар мяйва зурува ливчусса оьрчIангу. Му бакъассагу, чассагул компотрал цIуру-кIурулийсса вилттили оьрчIал лякьа хъин дувайссар ва паракьат бувну, цIакьну шанаши бан кумаг бувайссар. Хъуниминнангу компотрал мякь лиххан баву бакъассагу, чурххан хайрсса микроэлиментирттал дуччин дувайссар.

Аьркинмур:

 • Чассаг – 100 гр.
 • Гьивч – 4 шт.
 • Щин – 1,5 л.
 • Гьавусса дарчин – ца къеппи.

Гьивч шювшуну, мюрш буван аьркинссар. БучIиссар ккирттащалгу. Гъелисса щин руртIусса чассаграва чансса хIаллава личIи буван аьркинссар хъуварду. Чассаг ва гьивч кIункIурдувун бивчуну махъ, ца литIра ва дачIи щиналгу руртIуну бишин аьркинссар цIарай. Щаран бивкIун махъ 20 минутрайсса битан аьркинссар лагьсса цIарай. Яла дарчинналул къеппи бивчуну махъ, 5 минутрава букьан аьркинссар кIункIур цIарая. Компот дяркъуну махъ бюхъантIиссар иштахIну ва тIааьнну хIачIан.

Чассагущалсса шагьнал лачIал ччатI

Шагьнал лачIал ччатI нахIушивруцIун, инсаннал организмалун хъунмасса хайр бусса бур. Шагьнал лачIал иникIма хъинну бузсса дур сситтучIикIрал, къюкIлил азарду, давление дусса инсантуран. Чассагращалсса шагьнал лачIал ччатIул кумаг бувайссар инсаннал чурххава токсинну буккан бувну, чурх куклу баврин. Шагьнал лачIал ччатI бувангу хъинну бигьассар.

Аьркинмур:

 • Шагьнал лачIал иникьали – 250 гр.
 • НакI – 300 гр.
 • Чассаг (хъуварду личIи бувсса) – 100г.
 • Ккунук – 1 шт.
 • Ххяххиялул нагь – 3 дукра дукай къуса.
 • Лагаву – 10 гр.
 • Качар – 1 чяйлул къуса.
 • Пуртихал – 1 хъун дакъасса.
 • Разрыхлитель – 2 чяйлул къуса.

Шагьнал лачIал иникIма кIурчIуну, разрыхлительданувух хIала дуван аьркинссар. Чассаграя хъуни бакъасса чIутIру бувну, апельсин къавахъ лиссулийх (тёрка) дурккуну ца кIичIулувун рутIин аьркинссар. Яла миннувун накI, ххяххиялул нагь, лагаву ва качаргу бивчуну, ххуйну хIала дуван аьркинссар. Хъирив ккунук ва иникIмагу дирчуну, кьянкьа дакъасса иникьали хьунцIа къусух хIала дуллан аьркинссар. Духовкалуву бишайсса формалул чIанулун чагъаргу бувтун, чуллугу ххяххиялул нагьлий аьгъу бувну хIадур бувайссар. Му формалийн иникьали руртIун махъ, шашайссар 180 гр. кIиришиврул дусса пачливу 30-45 минутрай. Яла буккан бучIиссар пачлива шагьнал лачIал ччатI. Хъинну нахIуну бикIайссар ччатI гъелину бунува букарчан, хаснува чяйлухун ягу кофелухун.

Чассагущалсса пирожки

Цинявннан хъинну ххирар пирожки. КIирисса нахIусса кьункьащалсса пирожкал къатлуву мудангу тIааьнсса тIюва хIасул дувай.

Пирожки баврилгу дур цикссагу журасса рецептру. Агана зунма зулва уссурвал-ссурвал, гъан-маччами, хъамал хъамалу ва махIаттал буван ччан бикIарчан, на маслихIат бавияв чассагущалсса караматсса пирожкив буван.

Пирожкал вив дишайссар чассагуя ва гьивхьхьуя дурсса хъинну нахIусса ва хайрсса далгу.

Далгу дувангу хъинну бигьассар. Аьркин хьунтIиссар так чассаг ва гьивхь. Чассагува личIи бувайссар хъуварду. БучIиссар марцI дурнурасса гьивхь машан ласунгу. Лаччи бутулуву гьивхь хIуен дурну, мюршсса касакру бувсса чассагувух хIала бувну, хIадурну кьувкьусса иникIмалий чан чанну бишайссар. Укун духовкалуву шавхьусса пирожкив шайссар ляличIину иштахI багьансса.