Къатлул адавру

Инсаннал оьрму бутайсса кIану хъанай бур ганал къатта

Къатлул адавру
Къатлул адавру

Инсаннал къатта

Инсаннал оьрму бутайсса кIану хъанай бур ганал къатта. Му бур ялапар шайсса, кулпатращал, оьрчIащал игьа лагайсса кIану. ХIадисраву увкуну бур: «Къатта бувчIиннин чIаххучу увчIа, сапарданин укканнин гьалмахчу увчIа».

Мунияту хъинну хъинссар ххуйсса чIаххул бусса, мизитрачIан гъансса кIанай яхъанан хIарачат баву.

Къатлувун увххун нанисса чIумал урчIамур ччан хьхьичI лавсун уххайссар, Идавсил [саллаллагьу алейгьи ва саллям] дуклай ивкIсса дуаьгу дурккуну: «Аллагьумма инни асъалука хайра мулажи ва хайра махражи. Бисмиллагьи харажна ва аьла раббина таваккална», – куну.

Инсаннал ва дуаь дуккайхту, щяйтIантрал учайссар: «Гьархьхьуну жунма шикку хьхьу рутансса иш бакъар», – куну, инсаннал хъирив къатлувун буххан къашайссар.

Къатлувун увххукун, гивусса кулпатрахьхьун, оьрчIахьхьун ссалам булайссар. Къатлуву цучIав акъахьурча, ссалам булаврил суннат биттур буваншиврул «Салямун аьлайна тахIийятан мин эндиллагьи тIайибатан мубаракатан», – учайссар.

ХIадисраву бувсун бур МухIаммад Идавс [саллаллагьу алейгьи ва саллям] шавай уххайхту хьхьичIра-хьхьичI сивак дуккайсса диркIшиву.

Цаманал къатлувун уххан ччисса чIумал чара бакъа ихтияр ласун аьркинссар. «Цума ура?» – кусса суал булайхту, «На ура» учин къабучIиссар, цала цIа бусан аьркинссар, пулансса инсан ура куну.

МухIаммад Идавсил [саллаллагьу алейгьи ва саллям] ичIувсса даву дувайсса диркIссар, жунмагу суннатссар чIивисса бунугу къатлувусса кушу баву, шаппаминнан кумаг баву. Къатлуву ххуйшиву давугу – Идавсил [саллаллагьу алейгьи ва саллям] суннатри, мунихлугу чири шайссар. 

Хъинну агьамссар къатлуву Кьуръан буккаву, Аллагь кIицI лагаву. Аллагьнал цIа кIицI къалагайсса къатта хIатталлуха лавхьхьуссар. Идавсил [саллаллагьу алейгьи ва саллям] бувсъссар Кьуръан буккайсса къатри малаиктуран ссаврунная чIалан бикIайшиву, жунма хьхьувай цIуртти чIалачIисса кунма.

ЧIявусса асхIабтурал Идавсихь [саллаллагьу алейгьи ва саллям] миннат бувайсса бивкIссар, ттул къатлуву чак бувакьай, га кIану мудан чак бувайсса кIануну ишла булланшиврул куну. Жунмагу хъинссар къатлуву щалва кулпатрал, оьрчIал чак бувайсса кIану личIи бувну битаву. 

Къатлува уккаврилгу дуссар циннасса адав. Увккун хъинссар куямур ччан хьхьичI лавсун «Бисмиллагьи, таваккалту аьла Ллагь ва ла хIавла ва ла кьуввата илла биллагь» увкуну.

Ва дуаьгу дурккуну кьатIув увкманачIан гъан хьусса щяйтIан хIал лавсун багьайссар, куну бур.