Идавсил [саллаллагьу аьлайгьи ва саллям] васиятру

Завещания пророка Мухаммада [саллаллагьу алейгьи ва саллям]

Идавсил [саллаллагьу аьлайгьи ва саллям] васиятру
Идавсил [саллаллагьу аьлайгьи ва саллям] васиятру

То что нам завещал пророк Мухаммад [саллаллагьу алейгьи ва саллям]

МухIаммад Расулуллагь [саллаллагьу аьлайгьи ва саллям] Заннал гьан увссар щалва инсаниятрачIансса Идавсну [саллаллагьу аьлайгьи ва саллям], халкьуннал тIул-тIабиаьт, аьмал-хасият ххуй чулинмай баххана бувансса мурадращал.

Идавсил [саллаллагьу аьлайгьи ва саллям] насихIат бувайсса бивкIссар дунияллул неъматирттал лагъталну мабикIару, дакIру марцI дувара, ЗанначIан кIура бавну оьрму бутияра тIий. Мукунсса насихIатру цанмагу бувуна куну бувсун бур Муаьз ибн Жабал [разияллагьу аьнгьу] цIа дусса асхIабнал. Му бусала чивчуну бур имам АхIмадлул луттираву.

Муаьзлул бувсун бур цанма Идавсил [саллаллагьу алейгьи ва саллям] укунсса аманатру бувшиву:

  • Аллагь акъасса цама цучIав Залну ккалли маувара, инава ивчIан ягу ччуччин най ухьурчагу.
  • Вила нитти-буттайн мютIийну икIу, щарсса ягу хъус кьадити куну буюр буварчагу.
  • Фаризасса ххювагу чак кьамабитара, цанчирча, кьасттирай чак кьабивтма Аллагьнал аякьалува уккайссар.
  • ТачIав махIачIав увччу уваймур, бакIравун щаймур, цанчирча, му гьарца дучIи дакъасса тIулданул бакIщара-щир.
  • Аллагьнайн мютIину икIу, мютIий бакъаминнайн Заннал сси ликкайссар.
  • Вила чIарав бивкIурду чIяву хьуну бухьурчагу, кьянкьашиву дува.
  • Вила хъус харж дува кулпат аьркинмунил щаллу буван.
  • Вила оьрчIру-кулпат тарбия бувансса мурадрай миннан танмихI буван бучIиссар.
  • ИчIувминнан лахьхьин бува Занная нигьа бувсун бикIан.