Даджал

Как уберечься от Даджала и кто такой Даджал?

Даджал
Кто такой Даджал

Даджал Антихрист

Даджал уккаврил хавар

МухIаммад Идавсил [саллаллагьу аьлайгьи ва саллям] ва цинявппагу хьхьичIвасса идавстурал цалва умматру Даджалнал питнардая буруччиншиврул ганал аьламатирттая, лишанная бусайсса бивкIссар халкь ганая личIлулну бикIаншиврул.

Расулуллагьнал [саллаллагьу аьлайгьи ва саллям] цалва хIадисирттаву Даджалная бувсун бур цукунчIавсса щак чинсса кIану къабивтун. «Даджал икIантIиссар тIааьн дакъасса куц дусса, мурдалсса. Ганал куц дикIантIиссар щяйтIаннуха лархьхьусса, ганал лагмагу щяйтIант бикIантIссар, ганал кумагчиталгу щяйтIантри. Га увккукун, ганал хъирив бачинтIиссар лухIисса яннардавухсса 70 азара жугьутI» – увкуссар Идавсил [саллаллагьу аьлайгьи ва саллям].

Даджал увккукун, муъминутран га увчIинтIиссар, га кьюлтIсса, увчIин къашайсса къаикIантIссар. Даджал загьирсса икIантIиссар.

Даджалнал куямур я щюллисса, пюрунналул кунмасса, аьвсса тIутIуха лавхьхьусса бикIантIиссар. Ганал ненттабакIрай «кафир» – «чапур» тIисса чичру дикIантIиссар, ва га чичру гьарца муъмичунаща дуккин хьунтIиссар, буккин къакIулсса ухьурчагума. Даджалул лишанну дикIантIиссар хъинну загьирсса ва янилун дагьлагьисса.

Цури Даджалнал фитналухьхьун ириянтIисса?

Бургияра хIакьинусса дунияллух – цавай бур иман дусса, цайми иман дакъасса. Иман думиннавухгу бур му хьарасса дусса. Караматру дан шайсса инсан уккарча, ганал хъирив бачин хIадурсса мудангу лякъай. Даджалналгу караматру ккаккан дуллантIиссар, амма иман дусса инсан ганайн вих къахьунтIиссар.

ЦIана Даджал чув уссар?

Даджал хIакьинусса кьинигу сагъну уссар. Малаиктал буссар га увгьуну, чIун дияннин уккан къаитлай. Хадисирттаву бувсун бур Даджал ча уккантIиссарив.

Даджаллул хъирив чIявусса халкь бачинтIиссар

Ганан кIулну бикIантIиссар гайннал бакIру хIайран бан. Цания-ца шяравун увкIсса чIумал ганал гъарал лачIун дуллантIиссар ягу цамур карамат ккаккан дуллантIиссар. Мунийну Даджалнал халкь цайнма вих бантIиссар. Га икIантIиссар щяйтIанннул баймур буллалисса, щяйтIан инсаннан къаккаккайхьурча, Даджаллул гьарзад загьирну буллантIиссар.

Макка ва Мадина

Ганал хъунмур мурадгу – халкь бяйкьин бавури. Даджал щалла дунияллийх уккантIиссар, так Маккалив ва Мадиналив уххан къахьунтIиссар. Мадиналул къапурдачIан ивсса чIумал ганал хьхьичIун ярагъуннищалсса малаиктал бувккун, шагьрулувун уххан къаитантIиссар. Яла Даджал Мадиналул чIаравсса УхIуд-зунттуйн лавхъун учинтIиссар: «Бургияра ва кIяласса къалалух, ва АхIмадлул [саллаллагьу аьлайгьи ва саллям] къалари», – куну.

Яла аьрщи шамила сукку хьунтIиссар, ттинин цаллагу сукку къархьусса куццуй. Му чIумал Маккаливсса ва Мадиналивсса циняв мунапикьтал нигьа бувсун Даджалнал чулийн гьантIиссар. Мукун Макка-Мадиналив цаягу мунафикь къаличIантIиссар.

Даджал уккан хьхьичIсса ишру

Даджал укканнин хьхьичI Имам Магьди увккун циняв бусурман цачIун бантIиссар, бусурманнал Константинополь (Стамбул) ласунтIиссар. Ялагу Даджал укканнин хьхьичI шанна захIматсса, бакIлахъру дакъасса шин хьунтIиссар.

Цалчинсса шинал Аллагьнал амрулийну ссавруннал аьрщарайн гьан дайсса щиннал шанма бутIул ца бутIа цавура дугьантIиссар, кIилчинмур шинал – шанма бутIул кIива бутIа, шамулчинмур шинал я аьрщарая, я ссавурнная цукунчIавсса неъмат къабиянтIиссар.

Му чIумал инсантурал ци канантIиссар чирча, муъминтал «Ла илагьа иллаллагьу валлагьу Акбар ва лиллагьиль хIамд» увкуну буччинтIиссар.

Жунма му бигьасса зад кунма чIалай бур, амма буссар вай махъру къакIулсса инсанталгу, гайннан хъинну захIмат хьунтIиссар, ккашил литIлантIиссар. Даджал уккансса чIун гъан хьувкун, гьарца кIанттайн ккаши багьинтIиссар, нехру кьакьантIиссар. Гаксса хъуннасса нех Евфратгума кьакьантIиссар тIий бур.

Цукунни Даджалнал питналуша ххассал хьунтIисса?

ХьхьичIва-хьхьичI марцIну, ихIсанналий Аллагьнаха эбадат дуллан аьркинссар, хIалалмур тIалав бувну, хIараммуния арх хъанай. Мунийнури жулла имангу, ИдавсичIансса [саллаллагьу аьлайгьи ва саллям] ччавугу цIакь хьунтIисса. Мукун бакъа жущава къахьунтIиссар Даджалнал ненттабакIравусса «кафир» тIисса чичру дуккин.

Дуаь

Ялагу гьарца чакливу «АттахIиятрал» хъирив дуаь дуккаван аькинссар:

«Аллагьумма инни аоьзу бика мин аьзабиль кьабри ва мин аьзаби ­джагьаннама ва мин фитнатиль ­махIъя валь­мамати ва мин шарри фитнатиль­ масихIи­ д­дажжал»

أَللَّهمَّ إنِّي أَعُوذ بِكَ مِن عَذابِ القَبرِ، ومِن عَذابِ جَهنّمَ، ومِن فِتنَةِ المَحْيا و المَماتِ، ومِن شرِّ فِتنَةِ المَسيحِ الدَّجالْ

Смысл: «О Аллаh! Убереги меня от Адских и могильных мучений, от смуты жизни и смерти, и от смуты даджаля».

Даджал увккунни тIий бавукун, чIявусса бусурмангу гьантIссар укунма га ккаккан ччай буру тIий. Мукунсса муъминталгу ганал тIайласса ххуллия бяйкьин буллантIиссар, караматру ккаккан даврийну. Мунияту бюхълай бухьурча, ганах цал урганвагу къабучIиссар.

Сура

Сура «Кагьф» буккавугу хъанахъиссар Даджалная ххассал шаврил сававну, мунияту му сура дакIних лавхьхьуну хъинссар гьарца бусурманчунан. Щалва лахьхьин къабюхъайманал хьхьичIсса ва махъсса ацI-ацIва аят лахьхьича.

Аллагьу Тааьланал жухьхьунма тавфикь булуннав дунияллийсса яла хъунмамур питналуя – Даджалная мурахас хьун. Амин.