Назму про Судный День

Кьиямасса Кьини ялун дирукун...

Назму про Судный День
Назму про Судный День

Кьиямасса Кьини

Судный день

Кьиямасса Кьини ялун дирукун

Жува був аьмаллу чIалан бивкIукун

Мизан-цинцилттаву аьмаллу буцлай

Чурххал базу-базу бара бувукун.

 

Жува був бунагьру къарши бувккукун

Жура дуллай бивкIмур чIалан диркIукун

Занная хIаялул лажин ччучлайкун

Леххаву щийн чину бусурман уммат.

 

Жува бувсса чаклих жаваб дулайни

Дургьусса зумарду чIалачIи дурний

Миннуя жунма бувкI неъмат ххал хьуний

Яла хIайп тIутIаврил пайда бакъассар.

ЧIарараяр кIюла СиратI лахъайний

Оьккимий аьмаллу хъинну кIу хьуний

Къаймакьрах Дуржагьравн кIункIу буллайни

Заннайн леххаву чин иман цIакь дара.

Иман дакъа дакIних Зал къаургайссар,

Чак къабувай чурхру къарши бацIайссар,

Бунагьрал хьу рухIру лухIину чIалай

Бан битан бухлавгун жува личIару.

Дунияллий буна куннал-ку литIлай,

Динналул уссу-ссу сан бакъул буллай,

Аьлимтурал тIимур кьякьлухун бихьлай

Оьрму гьан буллайми яла ци зунну?

Машаихтураяр авурми  хъанай

Муфтийнал кумунийн къаршину бацIлай,

Идавсил [саллаллагьу аьлайгьи ва саллям] суннатрайн инкаршив дуллай

Гьарица хIакьмунийн инкарду буллай.

 

Дуньяллий бутлайсса цаппара гьантрах

Абадул-абадсса неъмат булаймий,

Цаппара долларду итталу дирзун

Уссу-ссу доллардах бахлай занаймий

 

Мизан цинцилданий гай арцу дишин

Явара кIул шира яла къашайссар

Нитти-буттал хIурмат цIакьну бугьира

Зулва уссу-суннах ччаву цIакь дара.

 

КуртIну кIул дувара динналул мяъна

Идавсил [саллаллагьу аьлайгьи ва саллям] лавсун увкI суннатрал ххуллу

Дунияллий буна цIакьну бугьира

Аьдада ларг чIунну зана къашайссар.

 

Аьмаллу чивчусса хъуни даптарду

Куя чул къадулун хIарачат бара

Ххира Идавсия [саллаллагьу аьлайгьи ва саллям] шафааьт чIа чин

ЧIяруну салават мазрал рутира

Кавсар щаращуя щин хIачIан ччарча,

Идавсил [саллаллагьу аьлайгьи ва саллям] ккакан був ххуллу бугьира,

Ливасрал ххютулу кIану хьун ччарча

Эшкьилий дутлати мудан салават.

Ххира Зал хъун уллай, тасбихIру дуллай

Исламрал ххуллугу цIакьну бугьира,

Жуйва ялув бувсса закат булара,

Каши дума ХIажлив гьанмур бувара.

 

Жула ххира оьрчIахь насихIат бара

МарцI динналул ххуллу ласира куну,

ДакIнивусса иман цIакь дара куну

Аьлимруран адаб дувара куну.

 

МашаихтурачIан гъан хьунмур бара,

Миннал ккакан бувсса ххуллу ласира,

Аллагь дакIний уну мудан бикIира,

Дуньяллух ахират даххана къахьун.