Хъу дугьаврил ххирашиву

Инсаннал дувайсса касмурдавугу яла ххирамур – хъу дугьавур. Мунияр ххирасса, халкьуннан мюнпат хъунмасса касму дакъассар. Дунияллий хьхьичIра-хьхьичI дургьусса санятгу мури.

Хъу дугьаврил ххирашиву
Хъу дугьаврил ххирашиву

ХьхьичIра-хьхьичI хъу дугьлай айивхьумагу Адам, алейгьи салям, идавсри. Цувагу Аллагьу Тааьланал изнулийну Алжаннавату ницругу, мунил ярагъгу, лачIал ккуккугу бучIан бувну, Жабраил-малаикная мунил элмугу кIул дурну, дугьлан ивкIссар.

ХIалалну, тIайлану му касму дуллалисса инсаннал даража хъинну лавайссар. ХIатта хъудугьул хъунивух бищун къалмул кIама бувцIукун, малаикнал оьвкуну учайссар: «Я Аллагьнал гьалмахчув, вил канивун барачат бувххунни», – куну. КIама бивщукун, ца-ца ккуккулун ацI-ацIра хъиншивугу чичайссар, ацI-ацIра оьшивугу яла гьан дувайссар, ацIва даража бюхттул бувайссар.

Мий къама ххявххукунгу ца-ца ккуккулул бакIрахсса муъминчув уттава увссаксса чири буссар. Щюлли хьуну махъ ттихIиннин ми ххярхсса задругу мунал аьпа чIа тIий дикIайссар. Хъу ттирхIуну ччарду дурукунгу, ми кунна мунал бунагьругу ккуччу шайссар. Миннуя закат бувккукунгу мукьцIалла шинай чак буллай, зума дугьлай ивкIссаксса чири чичайссар. Миннуя ккукку бувкусса, нахь дуркусса хIайвандалул, лелуххул мунал аьпа чIа учайссар. Мунал хъувух хъарас диргьукун, мунал чурх дуржагьрал цIарая ххассал шайссар. Мунал гьухъа итавугу – гъази гьухъа итаву куннассар. Муная чурххал кьанкьгу – зума дургьуманаясса кьункьан лархьхьуссар. Му ивкIукунгу, мунай лухччи аьтIун дикIайссар. Муксса даража хъунмассар хъудугьул Кьиямасса кьинигу.

Хъудугьуй ялувссар цалва хъувух бугьайсса гьанна хIалалсса, цува заллусса, цама чувнан хIакь бакъасса бикIан. ХIарамсса бухьурча, муния хьумургу хIарамссар, циняв бакIлахъру хIарамсса хьунтIиссар. Гъай учин бавхIусса хIайвандалийгу анаварну гъай тIий гуж къабанссар, цила сантирай бакъа. БахIин лайкьмур бакъа къабахIайссар. Масала, ттукку, чу, бахIаву къалайкьссар. Дазу-зуманий къия дурну, гужрай цаманал аьрщарай, цаманал хъуний муний заллушивугу къаданссар, акъахьурча, Кьиямасса кьини цалва дарвачрахун бюрхIлу бувну бутантIиссар.

Мукуннасса ххирасса касмур ахъулссаннул мурхь бугьаву, ахъру, багъру баву, миннуйн щин дихьлай, бакьин буллалаву. Жабраил-малаикнал увкуссар: «Нава дунияллий касму дувайсса инсан уссания, му ахъурдил касму дугьавияв, мунил чири хъунманутIий», – куну. Мурхь бувгьуну, ахъулсса хьурча, миннуя цала дуркумургу цадакьари, цаманан дуллумургу цадакьари, мунаща цаманал дарцумургу цадакьари. ХIатта, миннуй хьусса ахъулссаннул бакIрахсса чири хIасул шайссар мурхь бувгьунан, щин дирхьуну, бакьин бувну, муниха къуллугъ бувнан.

«НасихIатул-аьвам» («ГьунчIукьатIан»)