Ражаб зурул баян

Достоинство месяца Раджаб. Пост и садака в месяц раджаб.

Ражаб зурул баян
Ражаб зурул баян

Месяц Раджаб

Ражаб барз хъинну ххирасса, хъунмасса даража бусса барзри. Рамазан зурул хъирив мунияр ххирасса барз бакъассар. Аьфву байсса, рахIму байсса, Аллагь ялтту учIайсса барзри. Мунил аввалданийгу (дайдихьулий), ахирданийгу, дянивгу Аллагьу Тааьла халкьуннах урувгун, цанявннал аьфву байссар, ширк бивхьуманалгу, ссихIир байманалгу, Силату-РрахIму (мачча-гъаншиву) кьувкьуманалгу, нитти-буттан аькьуба дулайманангу, гъибат-бугьтан байманалгу бакъасса. Минналссарив тавба дарча бакъа къабайссар.

Му Ражаб зурул хIурмат бурувччуну, му хъун бувма Къиямасса кьини Аллагьналгу азарда караматрайну хъун увайссар. Му зуруй гьарца кьини баргъ лагаврищал мукьцIалва «Ла хIавла ва ла кьуввата илла биллагьил аьлийил аьзим» учавугу хъинссар. ХьхьичIмур ацIвагу гьантлий гьарца кьини ттуршилва «СубхIаналхIайюл кьаюм» учирча, дянивсса ацIвагу гьантлийгу мийкссава «СубхIанАллагьиль ахIади ссамад» учирча, махъсса ацIвагу гьантлийгу мийкссава «СубхIанАллагьи ррауф» учирча, мунил чирилул хъуншиврул сифат дан (багьа бищун) къашайссар.

Гьарца кьини ацIния кIилва «Кьулгьу» (сура «Ал-Ихлас») буккавугу хъиннува хъинссар му зуруй.

Му Ражаб зурул хьхьичIра-хьхьичIсса хьхьугу хъинну ххирасса хьхьур. Му хьхьуну садакьа бавугу, му уттара давугу хъинссар. Дуаьлухьхьун жаваб дулайсса хьхьур. Му хьхьуну ивкIуманангу даража хьунмассар. Му хьхьуну, мунил ацIния ххюннил хьхьуну, хъирирда-хъиривсса (махърамахъсса) хьхьуну гъуслу бавугу (щинавун учIаву) хъинссар, ниттил лякьлува увксса чIумал куна бунагьрая марцI шайссар.

Му зурул хьхьичIрахьхьичIсса нюжмяр хьхьугу ххирасса хьхьур, Лайлату-ррагъаиб учайсса. Му хьхьуну эбадат давугу хъинссар.

ХIасил, му Ражаб зуруву чIярусса фазилартту (хъинбалартту, мюнпатру) дуссар. Муниву хъинсса аьмал чIявусса бувну хъинссар. ХIатта, Алжаннаву ца нех дуссар Ражаб тIисса, накIнияр кIяласса, ницIнияр нацIусса, микIнияр дяркъусса. Ражаб зуруй ца кьини зума дургьусса инсантал му неххая хIачIан бантIиссар.

Муний зума дугьан къабюхъайналгу, гьарца кьини ца кIюла ччатI, я цамур зад садакьалун дулаву хъинссар. Мугу къахьурча, Аллагь чIявуну кIицI лагича.

Идавсил, саллаллагьу алейгьи ва саллям, увкуну бур: «Ражаб зуруй садакьа бувма Аллагьнал арх увайссар дуржагьраяту муксса архну, му архшиврул ххуллийх чIелму оьрчIний леххарча, хъунмав хьуну бивчIайни бакъа къабиянтIиссая».

«НасихIат уль-аьвам» («ГьунчIукьатIан») тIисса луттирава.