Нафс

Человеческое ЭГО, статья на лакском языке

Нафс

Нафс марцI баву

КIулну бикIан, нафс буссар чаннал (нурданул) ва цIансса хьхьунил пардаврдах кIучI бувну. Мий пардаврдая марцI шавури мюриднал бувгьусса, нафсрайн данди ацIан оьвтIисса ххуллу. Хъунмур гьануну мунищал талатаврил хъанайссар, бугьаву нафс мунил гьавасрая. Мунияту даин аьркинссар му кIункIу буллан данди бацIан цалва гьавасрайн.

Нафс марцI баву му бигьасса иш бакьар. Мунин данди ацIаву ца бусса аькьлулихчин кьашайссар, философтурал тIисса куццуй. Амма му нафс марцI баву хъанахъиссар оьккисса азаруннил увгьусса къашайшалал цIуцIаву хъин даву куннасса даву. Цувагу икIан аьркинссар цала даву ххуйну кIулсса духтурначIа. Ганал ялув авцIуну ургаву дуваншиврул. Нафс марцI буллалисса инсан икIан аьркинссар Идавсил [саллаллагьу аьлайгьи ва саллям] ягу валийнал (шайхнал) каялувшиврий, цала даву ххуйну кIулсса. Нафс марцI къашайссар, къюкI марцI къадурссаксса. КъюкI инсаннал чурххал бакIчири. Му бакIчи ххуй къавхьуссаксса ганал канилумийгу ххуй къахьунтIиссар.

НафсмарцI баврилшанма кьяйда

ХIакьну, нафс марцI баву шанна куццуй дувайссар:

Цалчинмур

Дукра чан дурну, мунин ччисса дукралуя ва гьавасрая му байщун баву. Тарс бавцIсса хIайван мютIий бувайсса кунма, нафсгу мютIий шайссар мунин ччимуния байщун бувний.

КIилчинмур

Мудан ибадат дуллали баву, захIматнугу. Дукра чан дурну гьиву хъун дурсса хIайван мютIий шайсса куццуй, нафсгу мукунма мютIи шайссар.

Шамулчинмур

Вила нафсращал талатавриву кумаг Аллагьнайн лаизлай чIа учаву. Цанчирча нафс Аллагьнал ляхъан бувну бур ва Заннан кунма мунил хIал щинчIав къакIулссар. Аллагьу Тааьланал ккаккан бувну бур ххуллу нафс марцI буван бюхъайсса ва му марцI баву буржну хъанай бур. Агарда духтурнал учирча, жула азаруннин къадаркьусса дукра дукан къабучIишиву, жува мий кьаритлай буру, духтурнах вичIи дихьлай, жула нафсрайн къарший бувккун. Мюъжизатру дуллусса идавстурал махъру ва Аллагьнал ликкан бусса луттирдаву чивчумунияр, дазу дусса аькьлу-кIулши дусса духтурнал увкумур агьамссарив?

КIулну бивкIссания инсаннан ци захIматссарив: нафсращал талай цала дуллалимунил ялув ацIаву ягу дуржагьрал цIарал аьзавру!