ЩяйтIаннул ххуллурду

Какой же он этот путь дьявола?

ЩяйтIаннул ххуллурду
Путь дьявола

Это путь дьявола

Гьарца бусурманчувнай ялувссар хъиншивугу, хъинсса аьмалгу жунма лахьхьин буллалими ххирану икIан ва мукунма, оьмунин кIункIу буллалимий кьабитан.

Инсан оьмунин кIункIу байминнава яла оьмургу хъанахъиссар Аллагьнал рахIмулия арх бувсса, нааьна дурсса щяйтIан.

ЩяйтIан душманну битан цукун аьркинссар учирча, мунин душманшиву дуван аьркинссар Аллагьнайн мютIи хьуну, бунагьирттая арх хъанай, гьарца байсса аьмалдануву ихлас, марцIсса ният дуручлай.

Имам Гъазалинал луттираву чивчуну бур:

«Инсаннал дакI къалалуха лархьхьуссар. Аллагьнал душман – щяйтIан буссар мудан къаралданий му къалалувун бувххун му цилва канихьхьун ласун. ДакI щяйтIаннуя дуручингу къашайссар, так му мивун буххайсса ххуллурду кIулну бухьурча бакъа».

Ми ххуллурду хъинну чIявусса бунугу, жува миннуватусса цаппара Идавсил [саллаллагьу аьлайгьи ва саллям] хIадисирттаву баян бувмий кIицI лаганну.

Сси бизаву

Мяйжаннугу, сси бизаврил инсан аьклулуцIа увайссар, аькьлу чан хьувкун, щяйтIаннулгу гьужум бувайссар. Сси бивзсса инсаннащал щяйтIан тIуркIу тIун бикIайссар, мюрщи оьрчIру ттуплищал тIуркIу тIун бикIайсса кунма. Му куццуй иблислул инсан кьякьлухун ишайссар.

Дукралул лякьа дуцIин даву

Уччиннин дукра дуркусса чIумал инсаннал шагьват гьаз шайссар, къюкIлийх кьасават дакьайссар. Му шагьватгу хъанахъиссар щяйтIаннул яла гужмур ярагъ.

Ца чIумал ЯхIя идавсил [аьлайгьи салям] иблислухь цIувххуссар: «Вища ттун ци бан хьунссар?» – куну.

Ганил жаваб дуллуссар: «Уччиннин дукра дуркусса чIумал, на ина Аллагь кIицI лагаврия арх уванна».

«Ялагу ци буван хьунссар?» – цIувххуссар ЯхIя идавсил [аьлайгьи салям].

«Яла ттуща буван шайсса зад бакъар!» – увкуссар щяйтIаннул.

ЯхIя идавсил [аьлайгьи салям] увкуссар: «На Аллагьнал цIанийну хъа буллай ура, тачIав ттула лякьа дукралул дуцIин къадуванна!», – куну.

Анаваршиву, ссавур дакъашиву

Дуниял, хъус ххирашиву

ЩяйтIаннун инсаннаву дунияллухсса ччаву ккарккукун, ганил му инсаннан дуниял хъиннура чIюлуну чIалачIи дайссар. Му пакьиргу гьантлуя гьантлуйн дунияллухух лагаву, гьаварал хъирив ачаву гуж хьуну, цанмагу къакIулна щяйтIаннул ххуллийх авчуну, рухI ласайсса чIумал иман дакъа личIан бюхъайссар.

Мяшшиву, чIурукьшиву

Мяшсса, бахилсса инсаннал дакIнивун ххуллу ласун щяйтIаннун бигьассар, му чIумал инсан мурчIи ва къюкI хьусса куна икIайнутIий.

Аллагьнал кумаг баннав цинявппагу бусурманнан жулва душманнуя – щяйтIаннуя бурувччуну бикIан! Амин.