Шинавусса яла ххирамий кьинирду ва хьхьурду

Шинавусса хьхьурдал яла ххирамий хьхьурду уттара дуван, эбадат дуван, дуаь дуван ххирасса, хьхьичIунмайсса, салихIсса оьббадтурал, шейхтурал, валитурал уттара дуллай бивкIсса зувира хьхьу дуссар. Миннулгу яла ххирамур – мавлидрал хьхьури

Шинавусса яла ххирамий кьинирду ва хьхьурду
Шинавусса яла ххирамий кьинирду ва хьхьурду

Самые ценные дни и ночи в году

Яла Рамазан зурул махъмий Лайлатул кьадри дикIайсса ацIрагу хьхьу. Мува Рамазан зурул ацIния арулчинмур хьхьу. Зул-ХIижжа зурул Кьурбан бихханнинсса ацIрагу хьхьу, Зумаритавал хьхьу, Кьурбаннул хьхьу, Шяъван зурул ацIния ххюннил хьхьу, Раджаб зурул хьхьичIрахьхьичIсса хьхьу, мунилла ацIния ххюннил хьхьу, мунилла кьуния арулку хьхьу, МухIаррам зурул хьхьичIра-хьхьичIсса хьхьу, Аьшурдул хьхьу.

Вай зувирагу хьхьу ЗанначIа хъинну ххирасса, даража хъунисса хьхьурдур. Мий уттара дурну, тIааьт-эбадат даву хъинссар, дуаьлухьхьун жаваб дулайссар.

Гьарца шинаву дучIайсса, ххирасса кьинирдугу ацIния урчIра дуссар. Мий кьинирдугу эбадат, тIааьт дуван лайкьсса даража бусса кьинирдур. Мийгу гьарца нюжмяр кьини, зума ритавал кьини, Кьурбаннул кьини, Аьрафатрал кьини, Аьшурдул кьини, Кьурбаннул зурул аьрапатрал кьинининсса мяйвагу гьантта, Кьурбан бивххун махъсса шанмагу гьантта, Рамазан зурул ацIния арулку кьини, Раджаб зурул кьуния арулку кьини. Вай шинаву, зуруй дучIайсса кьинирдал ххирамийри.

Нюжмярдий цал дучIайсса кьинирдал яла ххирамийгу ххамис кьини, итни кьини. Мий кIирагу кьини, му нюжмярдий бувсса аьмаллу АллагьначIан лахъайсса кьинирдури. Мий кIирагу кьини зума дугьлагьавугу хъинссар. Зума дургьуну уна цалва аьмал АллагьначIан биян.

АцIния кIивагу зурул яла ххирамий барзругу ряхва буссар. Миннувугу яла ххирамур Рамазан барзри. Яла Шяъван барзри, яла Раджаб, яла Зуль-хIижжа, яла МухIаррам, яла Зуль-кьаьда. Вай зурдардий бувсса хъинсса аьмал АллагьначIа чанмургу хъунмассар.

Чири хъунмасса буссар. Оьмургу чIивисса бунугу къачичайссар. Аьфву бувайсса, цIими бишайсса барзрур. Миннул хIурмат бурувччуну, хъинсса аьмал баву, оьмуния уруччаву хъинссар.

Эдрал (байранналул) кьинирдугу гьарца шинаву дучIайсса ххюра дуссар. Зума ритавал кьини, Кьурбаннул кьини, мунил хъиривсса шанмагу гьантта. Яла гьарца нюжмяр кьинигу эдрал кьинири. Мий дакъасса цамур кьини эдрал кьинину дурну, му хъун дуллан къабучIиссар личIийну. Му бидаьр. ХьхьичIавасса чапуртуврал личIи-личIийсса эдрал кьинирду диркIссар, хъун дуллалисса.

Яла Ислам загьир хьувкун, мий батIул дурссар. Миннул кIанттай вай дурссар. ХIасил, Аллагь Тааьланал личIийну мий хьхьурду, мий кьинирду, мий барзру ххира бувсса, личIийсса ххирасса ссятру дурсса халкьуннан рахIмулун, цIимилунни. Аьсивсса иширттавун багьлагьисса халкьуннал мий ххирасса чIуннардиву бувсса чансса бунугу ххуйсса аьмаллайну миннал аьфву буван.

Масала: Аллагь Тааьланал Цала лагъ Цана ччан хьуну, ххира хьувкун, ххирасса чIуннардий хъинсса, ххуйсса аьмаллахун машгъул увайссар, му ххирасса чIумул барачатрайну, муниву бувсса хъинсса аьмалланнул хIурматрахлуну мунал даража лавай буван. Цанма сси бивзма, мий чIуннардий оьсса аьмаллахун утайссар, миннул хIурмат кьабивтун барачатрая махIрум хьуну, Цала аькьувалун сситтулун агьан

«ГЬУНЧУКЬАТIАН» луттирая.

Ас-Салам Лак: 08/2018