Турнир по стрельбе из лука

Турнир по стрельбе из лука организованный Лакским молодежным Обществом руководитель Мухаммадманнар Бариев

Март зурул 17-нний МахIачкъалалив «Ас-сафра» цIанилусса чIатIаракI ритултрал клубраву хьунни ЧIарадиял райондалийсса Шаллал шяраваллил жагьилтурал батаIву. Ва мажлис сакин бувну бия «Лакрал жагьилтурал ккурандалул» хIарачатрайну. Шиккун бавтIминнан дянив чIатIаракI ритаврил бяст-ччал бувуна.

Турнир дайдишин хьхьичI МухIаммадманнар Бариевлул бувсуна цала ккурандалул дуллалисса давурттая ва батIаврил мурадрая. Баян бувна Шаллал шяравусса цала сакиншиннарал цIусса вакилну Мустафа Ибрагьимов итлатишиву.

ЧIатIаракI ритаву хъинну тамашасса дялахъруну хьуна, хаснува ттинин ккуртта канил къубувгьуминнан. Миннахьхьун ихтияр дуллуна бяст-ччаллануву гьуртту къавхьуну, бизар лихханшиврул укунна дялахърулун чIатIарак ритан. Ритан яржа бияннин ялугьлагьиминнан ва риртун къуртал хьуминнан тIивтIуну бия чай ва нацIу-кьацIу дирхьусса супра.

Турнирданул ахирданий хьхьичIунсса кIантту бувгьуминнан бахшишру дуллуна. ЧIатIаракI риртун ххув хьумий шама бакъа къабивкIхьурчагу, ттул пикрилий шикку ух хьусса цавагу акъахьунссия. Укунсса мажлисру вания тинмайгу чIумуя-чIумуйн буллантIиссар, Шаллал шяраваллил жямат хъиннува цачIун хьуншиврул.