Аьрафа кьини

Аьрафа кьини зума дугьаву

Аьрафа кьини
Аьрафа кьини

Пост в День Арафа

Аьрафа – Зуль-ХIижжа зурул 9-мур кьинир. Му кьини зума дугьаву хъинссар (суннатссар).

Абу КьатIадал [разияллагьу аьнгьу] бувсун бур Аьрафа кьинилул хIакъиравусса хIадис:

«Ва кьини дургьусса зумалул шюшайссар ларгсса ва ялун нанисса шинал бунагьру». (Муслим).

Цамур хIадисраву баян бувну бур ва кьини зума дугьаву цамур чIумал азарва гьантлий дугьавриха лавхьхьушиву (Байгьакьи).

Шафии мазгьабрал сий дусса аьлимчу Рамлил хъа бувссар тIар, Аьрафа кьини дургьусса зумалул кIира шинал бувсса хъуними ва мюрщими бунагьру лиххан бувантIишиву, халкьуннал хьхьичIсса бунагьру личIаннин, ми Аллагьнал багъишла битайссар так зарал биян бувманая хIалалшиву ласурча.

Аьрафа кьини зума къадугьайссар ХIаж буллалиминнал, «Аьрафа» даралуву ва зунттуй эбадат дуллансса гуж личIаншиврул. Мукунма, къашавайминнан ва аьрххилийминнангу бучIиссар къадугьан, захIмат хъанай бухьурча. ЗахIмат къахьурча, минналгу дургьуну хъинссар.